Opleidingen

Coördinator Lezen (Post-HBO)

Lezen is een cruciale vaardigheid in de 21e eeuwse samenleving. Je ontwikkelt je tot specialist om leesplezier, leestechniek en leesbegrip bij leerlingen te bevorderen. Je leert een centrale rol te spelen bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van leesonderwijs. Je schrijft een leesbeleidsplan in samenwerking met het team en het management van de school.

(Hoog)begaafde kinderen in de school

Doe kennis op over passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en leer wat hun (onderwijs)behoeften zijn.

Adviesgesprek schoolidentiteit (gratis)

In het gesprek kunnen we wederzijds verkennen welke vragen en behoeften er op de school spelen rond schoolidentiteit.

De leerlingenpopulatie verandert, wat nu?

Leer als team krachtig leren omgaan met toenemende culturele en religieuze diversiteit, bepaal de visie en werk aan verbinding.

Een vreedzame schoolidentiteit

Leer een authentieke verbinding te maken tussen De Vreedzame School en de levensbeschouwelijke identiteit van je school.

Visie op identiteit, verwoord en verbeeld

Vind antwoord op de vraag: Wat is kenmerkend voor onze identiteit en hoe communiceren we dat naar buiten?

Week van de religie op jouw school

Leer een informatieve projectweek op te zetten over religie, die van betekenis is voor leerlingen met verschillende religieuze achtergronden.

Filosoferen met kinderen

Leer wat filosoferen met kinderen is, ervaar wat het kan opleveren en oefen je eigen vaardigheden om met leerlingen denkgesprekken te voeren.

Geschiktheidsonderzoek zij-instroom

Om als zij-instromer aan de slag te kunnen gaan in het primair onderwijs is het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring via een onderzoek verplicht (Regeling zij-instroom wet primair onderwijs).

Kunst, cultuur en creativiteit

Je vindt eigen antwoorden voor kunst en cultuur op school. Beeldende vorming als middel voor creativiteitsontwikkeling.

Kunst- en cultuursafari

Ontdekkingen in de eigen schoolomgeving voor het ontwikkelen van verbeeldende lessen.

Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)

Vervolgcursus vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de tweede stap vormen naar het keurmerk TalenT.

Taalvaardigheid Engels - Lesgeven in het Engels (TELE)

Bij het lesgeven in het Engels gebruik je Engels als voertaal. Daarbij hoort niet alleen het geven van instructies en feedback, maar ook het aanbieden van onderwerpen of vakken in het Engels.

Coaching en begeleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid

Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van beleid dat tegemoet komt aan de (onderwijs)behoeften van hoogbegaafde leerlingen en/of het begeleiden van individuele leerlingen.

De 'moeilijke groep'

Je krijgt ondersteuning bij een ‘moeilijke groep’. Met de directeur, het zorgteam en de leraar wordt gezocht naar oplossingen.

De vreedzame school

De Vreedzame School wil het sociale en emotionele klimaat in de klas en de school veranderen. Het gaat om het werken aan de identiteit van de school als democratische gemeenschap waarin ieder gezien en gehoord wordt en verantwoordelijkheid en betrokkenheid van leerlingen én leraren geoptimaliseerd worden.

Groepsoverzichten en groepsplannen

Je krijgt ondersteuning bij het invullen van groepsoverzichten en groepsplannen, zodat je dit zo efficiënt en effectief mogelijk kunt doen

Hoe gaan wij om met de meldcode?

Professionaliseren op de wet meldcode, een blended cursus

Kinderen en echtscheiding

Zorg dat kinderen van gescheiden ouders zich gehoord voelen. Leer omgaan met de vragen van gescheiden ouders.

Kinderen en rouw

Weten wat kinderen en teamleden nodig hebben bij rouw in school. Inzicht in goede werkvormen, draaiboeken en (voor)leesboeken.

Leiding geven aan duurzame veranderingen rond passend onderwijs

Je krijgt antwoorden op vragen rond het geven van passende ondersteuning aan leerlingen in de klas en de klassenorganisatie na de invoering van passend onderwijs

Oplossingsgericht werken aan eigenaarschap van de groep/klas

Je teams die oplossingsgericht werken en een sfeer in de school/klas neerzetten waarin alle kinderen tot leren komen en verantwoordelijk nemen voor zowel het groepsleerproces als het eigen leerproces.

Beeldcoaching

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Beeldcoaching als krachtig middel om het pedagogisch-didactisch klimaat te optimaliseren.

Coaching

Het doel van coaching is bewustwording en het versterken van vaardigheden.

Online coaching

Steeds meer mensen kiezen voor begeleiding via internet. Coaching via e-mail is een vorm van coaching die inmiddels zeer succesvol blijkt te zijn.

Supervisie

In supervisie reflecteer je op werkervaringen en oefen je met nieuw gedrag.

ZelfKonfrontatiemethode (ZKM®)

Bij vragen rond stress en burn-out, leiderschap en loopbaan

Master Leren en Innoveren (MLI)

Wil je het onderwijs op jouw school verbeteren en vernieuwen? Wil je daarin een voortrekkersrol vervullen? Dan is deze master dé opleiding voor jou!

Master Toekomstgericht Onderwijs (MTO)

Ontwikkel je tot een ambitieuze professional die zich de nieuwe beroepsrollen van de 21e eeuw eigen maakt en vernieuwend onderwijs binnen de school en klas vorm kan geven.

Beeldcoach (basiscursus)

Leer als beeldcoach leraren en teams professionaliseren. Je kunt oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van video-opnames. Zo kan onder andere het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren.

Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Leer bewegingsonderwijs te geven aan groep 3 t/m 8 met de opleiding Bevoegdheid bewegingsonderwijs.

Cultuurbegeleider (Post-HBO)

Goed cultuuronderwijs werkt aan creativiteitsontwikkeling van kinderen

Onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (Post-HBO)

Ontwikkel je tot onderwijskundig expert wetenschap en technologie (W&T) binnen jouw school of bestuur. Geef vorm aan onderzoekend en ontwerpend leren in de school en ontwikkel je tot innovator W&T.

Oudere Kind Specialist (Post-HBO)

Leer de specifieke kenmerken van (pre)pubers en welke aspecten van belang zijn om tegemoet te komen aan de behoeften en leerkenmerken van de bovenbouw.

Specialist Nieuwkomersonderwijs (dagvariant)

Veel scholen en leraren hebben nu en de komende tijd te maken met in- en uitstroom van nieuwkomers. Dat brengt veel vragen met zich mee, zowel op schoolniveau als in de groepen. Een belangrijk startpunt voor het onderwijs is taalverwerving, maar er zijn veel meer facetten. Het vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.

Specialist Nieuwkomersonderwijs (middagvariant)

Veel scholen en leraren hebben nu en de komende tijd te maken met in- en uitstroom van nieuwkomers. Dat brengt veel vragen met zich mee, zowel op schoolniveau als in de groepen. Een belangrijk startpunt voor het onderwijs is taalverwerving, maar er zijn veel meer facetten. Het vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.

Specialist Opbrengstgericht Werken (Post-HBO)

Word de deskundige in de school die voor het schoolteam de spil wordt rond het omgaan met opbrengsten.

Specialist Opbrengstgericht Werken

Word de deskundige in de school die voor het schoolteam de spil wordt rond het omgaan met opbrengsten.

Specialist Toekomstgericht Onderwijs, 21e eeuws leren (Post-HBO)

Leer aspecten van 21e eeuws leren te initiëren, coördineren en toe te passen in de school en in de groep.

Aandacht door Mindfulness

Kennismaken met Mindfulness als aandachts- en bewustzijnstraining, zowel voor jezelf als voor de kinderen in je klas.

Anders kijken naar opbrengsten

Maak het werken aan opbrengsten uitdagender, werkbaarder en zinvoller. Je leert anders naar opbrengsten kijken en leert er anders mee werken.

Apps in de klas

Wat kun je allemaal met apps in de klas?

Coöperatief leren

Leer coöperatief leren toe te passen in je eigen onderwijssituatie.

De iPad in de muziekles

Creatieve muzieklessen met behulp van de iPad

Je eigen onderwijs ontwerpen

Leer je eigen onderwijs te ontwerpen op een praktische, passende en blijvende manier, door systematisch te werk te gaan.

Krachtig gesprekken voeren

Leer op een open, creatieve manier met elkaar omgaan zodat doelen met kinderen sneller gehaald worden en conflicten op een goede manier worden opgelost.

Leren door doen

In deze cursus leer je onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) vorm te geven en toe te passen in je eigen groep/school. Deze didactische aanpak past binnen het werken vanuit 21ste eeuwse vaardigheden.

Méér muziek in de middenbouw!

Op eigentijdse en directe wijze muziek maken met kinderen in de groepen 3 t/m 6? Vergroot je vaardigheden!

Muziekplezier in groep 3 en 4

Plezier maken met muziek in de groep en op die manier bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling van de kinderen

Onderwijs aan nieuwkomers

Verken de belangrijke aspecten van het onderwijs aan een vluchteling-/asielzoekerskind (nieuwkomer)

Ouders en ik: minder gedoe, meer begrip

Handig communiceren met ouders, ook over lastige zaken. Minder gedoe vanuit meer begrip voor elkaars zienswijze. Gesprekken voeren vanuit een duidelijke structuur vanuit jouw eigen stijl.

Programmeren met kinderen

Ontdek hoe je kinderen in onder-, midden- en bovenbouw kunt leren programmeren met en zonder computer. Door programmeren ontwikkelen kinderen hun probleemoplossend vermogen, logisch nadenken en creatief denken.

Spelend leren en ontdekken door drama

Leer hoe je drama kunt gebruiken bij het behalen van de leerdoelen van andere vakken en hoe drama bijdraagt aan de sociale, morele en intellectuele autonomie van kinderen.

Verbeelden met materiaal uit de prullenbak

Verbeelding de ruimte geven met materiaal ‘uit de prullenbak’.

Lerarenopleider

Een lerarenopleider is de leraar van de leraar en dat vraagt specifieke vaardigheden. Toon aan de je beschikt over de bekwaamheden van een lerarenopleider registreer je bij de VELON.

Intern Coördinator Opleiden in de school (kort)

Na deze cursus ben je gekwalificeerd voor het begeleiden en opleiden van studenten van de Marnix Academie op de partnerschool in het kader van Partners in Opleiding en Ontwikkeling. Als intern coördinator (schoolopleider) ben je binnen het partnerschap de ‘linking pin’ vanuit de partnerschool voor de studenten, de relatiebeheerder, de bovenschools opleidingscoördinator en de directeur van de school.

Mentorentraining ‘in-company’

Begeleid op een professionele manier studenten van de Marnix Academie, binnen Partners in Opleiding en Ontwikkeling.

Vakspecialist muziek (Post-HBO)

Er is een grote vraag naar leraren basisonderwijs die gespecialiseerd zijn in het vak muziek en die zo kunnen bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school. Ook is er behoefte aan breed inzetbare vakspecialisten muziek die als begeleider van collega’s in andere klassen bijzondere taken kunnen verrichten, kartrekkers zijn voor muzikale activiteiten en bijvoorbeeld een schoolkoor of schoolorkest leiden.

Master Passend Meesterschap

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)

Eerste cursus vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams: een combinatie van didactiek en toegepaste taalvaardigheid. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de eerste stap vormen naar het keurmerk TalenT.

Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld

Leer bewegingsonderwijs te geven aan groep 3 t/m 8.

Update Mentorentraining ‘in-company’

Wees op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het begeleiden en opleiden van studenten en verdiep je begeleidingsvaardigheden.

Filosoferen met kinderen over levensvragen

Leer op een laagdrempelige manier levensvragen met je leerlingen bespreekbaar te maken. Ontdek bovendien hoe je leerlingen uitnodigt tot eigen betekenisgeving.

Het brein van het jonge kind

Leer welke belangrijke ontwikkeling peuters en kleuters doormaken op het gebied van zelfregulatie en welke rol de executieve functies hierbij spelen. Ontwikkel vaardigheden om in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden.

Hyperactieve kleuters

Herken hyperactieve kleuters (ADHD) en leer inspelen op hun ondersteuningsbehoeften.

Jonge Kind Specialist (Post-HBO)

Ontwikkel onderwijsaanbod voor het jonge kind en geef dit vorm in de praktijk.

Kleuters leren met muziek

Bevorder de sociaal-emotionele, motorische en de cognitieve ontwikkeling van kinderen

Kunstkleuters

Kleuters experimenteren met Polok, Matisse, Monderiaan, Appel en Corneille

Rijke leeromgeving, rekenen en taal in groep 1 en 2

Krijg handvatten om hoeken te ontwerpen die de ontwikkeling van rekenvaardigheden en taalvaardigheden stimuleren.

Spel en spelbegeleiding bij jonge kinderen

Leer hoe de spelontwikkeling bij jonge kinderen verloopt, welke vormen van spelbegeleiding er zijn en op welke wijze je deze kunt inzetten in jouw onderwijs.

Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO)

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig op het gebied van leren én gedrag. De verwachtingen vragen veel van de professionaliteit van de leraar van nu.

De eigen kunstcanon

Favoriete kunstwerken van de leerlingen als uitgangspunt voor verbeeldende lessen

Een goede balans tussen werk en privé

Leer effectief om te gaan met tijd, energie en je sterke kanten.

(Hoog)begaafde leerlingen begeleiden

Leer om het beleid ten aanzien van hoogbegaafde leerlingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Coördinator sociale veligheid

Hoe pakken we pesten op school structureel aan? Wat verwachten wij van leraren? Hoe kunnen we ouders hierbij betrekken?

Gedragsproblemen door verwaarlozing in de vroegste jeugd en loyaliteitsproblemen

Ontdek de fasen van het hechtingsproces en loyaliteitsbanden van kinderen. Leer vertrouwensrelaties aan te gaan.

Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO)

Leer de zorgstructuur binnen een school op te zetten en te coördineren. Lever een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen op school.

Kennis van het kinderbrein

Met kennis van de executieve functies kijk je anders naar gedrag en leren van kinderen. Je begrijpt beter welke pedagogische en didactische middelen kinderen helpen om tot leren te komen en hoe je probleemgedrag kunt voorkomen.

Kinderen met concentratieproblemen en/of (kenmerken van) hyperactiviteit

Ken de (verschillende) oorzaken van concentratieproblemen en/of hyperactiviteit. Schep een veilige, gestructureerde omgeving, waarin kinderen tot hun recht komen.

Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen

Je hebt kennis van de onderscheidingen in het autistisch spectrum, zoals autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS. Je kunt kenmerken van kinderen met PDD herkennen. Daarnaast doe je kennis op van de handelingsstrategieën om de (leer)omgeving aan te passen aan kinderen met PDD en je kunt deze strategieën ook toepassen.

Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding (Post-HBO)

Ontwikkel orthopedagogische en orthodidactische competenties en leer het onderwijs af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Schoolgegevens van leerlingen als instrument

Je beheerst het evalueren van doelen en het leerlingvolgsysteem. Maar met het analyseren en interpreteren van zowel harde als zachte data kan nog een slag op de school worden gemaakt.

Signaleren en bespreken van kindermishandeling

Professionaliseren op de wet meldcode, een blended cursus

Specialist Leerproblemen/RT basis (Post-HBO)

Leer op een professionele wijze hulp verlenen aan leerlingen die pedagogische en/of didactische hulp nodig hebben. Begeleid kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden lezen, spellen, schrijven en rekenen.

Wegwijs in de Vreedzame School

Basiscursus om het programma De Vreedzame School te leren kennen. De uitgangspunten, inhouden van de blokken, de mediatorentraining en het voorbeeldgedrag van de leraar komen aan de orde.

Het coachen van leraren

Coaching is een begeleidingsactiviteit, gericht op leren in de organisatie. Hiermee wordt de kwaliteit van de taakuitvoering van de leraar in het primair onderwijs op een hoger niveau gebracht. Coachen is: ondersteuning van het leren van de ander met als doel nieuw professioneel gedrag te verwerven

Schoolcoach (Post-HBO)

Word gecertificeerd schoolcoach op basisniveau. Leer collega’s ondersteunen bij complexe vragen over het verbeteren van hun vakbekwaamheid.

Schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon

Doe kennis op van de rol en de taak van de schoolcontactpersoon binnen de schoolorganisatie en krijg handvatten om als contactpersoon aan de slag te kunnen gaan.

Specialist IKC (Post-HBO)

Ontwikkel kennis, visie en vaardigheden voor het werken in het IKC. Maak je eigen Plan van aanpak waarmee je aan het werk kunt in je eigen praktijk.

Coördinator Rekenen (Post-HBO)

Word coördinator rekenen in je eigen school en bewaak en bevorder de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs.

Speels stimuleren van rekenvaardigheden

Verdiep je in speelse mogelijkheden om getalbegrip en basisbewerkingen te stimuleren, te ontwikkelen, te memoriseren en te automatiseren. Maak kennis met speelse oefeningen en rekenspellen die je rekenles kunnen verrijken.

Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Met een goed technisch leesniveau ben je er echter niet. Er moet nog aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan voordat je goed leesbegrip hebt. Zo is voldoende algemene kennis van belang voor de effectiviteit van reguliere begrijpend leeslessen.

Coördinator Engels

Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders en/of leraren die een coördinerende rol (gaan) spelen bij vvto en meertaligheid in hun school. Ook voor leraren die al taalcoördinator zijn.

Coördinator Taal (Post-HBO)

Met een coördinator taal heeft de school iemand in huis die de kwaliteit van het taalonderwijs bewaakt, die voor het team vraagbaak en stimulator is op het gebied van taal en taalonderwijs en die de veranderingen planmatig aanpakt.

Iedereen kan leren schrijven

Leren hoe je al je leerlingen met plezier aan het schrijven kunt krijgen, hoe je hun schrijfproces kunt begeleiden en zo gericht kunt werken aan hun schrijfvaardigheid.

Passende Perspectieven op Taal Train-de-trainer

Je leert hoe je het team kunt begeleiden bij het implementeren van Passende Perspectieven op Taal op de school. Je leert ook hoe je dit proces in de school kunt monitoren, evalueren en borgen.

Taalscan

Leer hoe je de kwaliteit van het taal-leesonderwijs in je eigen school kunt monitoren en verbeteren door een jaarlijkse taalscan.

Masterclasses voor young professionals

Voor leerkrachten die korter dan 5 jaar werkzaam zijn in het onderwijs

Kinderen met (kenmerken van) faalangst

Herken kenmerken van faalangst en bedenk een aanpak, waardoor het kind weer vertrouwen krijgt in zijn eigen mogelijkheden.

De leerkracht als model

Leer modelling (hardop denkend voordoen) toe te passen bij taal, lezen en andere vakken.

Geen opleidingen gevonden

Soort

Thema's

Periode

Prijs

Doelgroep

Studiebelastinguren

Uitsluitend maatwerk

Aantal bijeenkomsten