Expertise » Jonge kind

‘Spel is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn’  M.J. Langeveld.

Inhoud
1. Kansen voor het onderwijs aan het Jonge Kind
2. Leren door spelen in een rijke leeromgeving 
3. Handelingsgerichtwerken en passend onderwijs
4. Kleuterwiskunde
5. Opleiding uitgelicht: Jonge Kind Specialist 

Kleuters zijn speciaal. Ze leren op een heel eigen manier en nemen binnen de basisschool een speciale plaats in. Op deze pagina lees je hoe het Marnix Onderwijscentrum  deze speciale positie ziet.  Adviseurs van het Marnix Onderwijscentrum voelen zich betrokken bij kleuters en hun leraren. Zij  denken graag met je mee als je op zoek bent naar een cursus voor jezelf of scholing op maat voor je team.

Kansen voor het onderwijs aan kleuters
Het ‘jonge kind’ staat volop in de belangstelling. Hierbij zijn twee bewegingen zichtbaar. Aan de ene kant is er een sterke beweging die er voor pleit aandacht te hebben voor het specifieke van de vroegkinderlijke ontwikkeling en opvoeding. Daarnaast is er de roep om vroege signalering en doel- gericht werken met jonge kinderen. Deze twee bewegingen zijn zichtbaar in publicaties en in de praktijk op basisscholen. Ze  hoeven echter niet tegenstrijdig te zijn. Centraal staat de vraag: hoe leren jonge kinderen en wat is er nodig om hieraan tegemoet te komen?

Leren door spelen in een rijke leeromgeving
In en door hun spel leren jonge kinderen zichzelf, de ander en het andere steeds beter kennen. Handelend in spelsituaties vindt ontwikkeling plaats. Op deze manier wordt de basis gelegd voor het latere schoolse leren. Leerkrachten zijn hierbij heel belangrijk. Zij zijn de spil en creëren een rijke leeromgeving waarin kinderen via spel en spelactiviteiten komen tot leeractiviteiten. Deze visie  staat centraal in de cursussen en de teamtrainingen die het Marnix Onderwijscentrum verzorgt. 

Handelingsgerichtwerken en passend onderwijs
Passend onderwijs is de ontwikkeling die het voor elke leerling mogelijk maakt optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden.
Voor leerkrachten is het de uitdaging om het onderwijs in de school af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Vanuit een handelingsgerichte manier van werken wordt systematisch de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en de zorg die ze daarbij nodig hebben in beeld gebracht.

Medewerkers van het Marnix Onderwijscentrum hebben  ruime ervaring in het begeleiden van dit proces in teams. Indien gewenst, wordt speciale aandacht besteed aan het eigene van het onderwijs in de kleutergroepen. Er wordt gewerkt vanuit de eigen praktijksituatie van leerkrachten. Stapsgewijs worden de kinderen in een groep in beeld gebracht: wat vragen de kinderen van de leerkracht aan instructie? Zorg en aandacht, zodat gestelde doelen gehaald kunnen worden.  De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht en verwerkt in groepsoverzichten en groepsplannen. Het vertalen van de groepsplannen naar het handelen in de praktijk is daarbij een belangrijke stap. Evenals een goede organisatie, zodat de leerkracht overzicht kan houden en de aandacht kan geven aan de kinderen die nodig is. Door  het creëren van een rijke leeromgeving waarin kinderen zelfstandig kunnen werken, kan de leerkracht instructie geven binnen de kleine kring.  Klassenmanagement krijgt dan ook de nodige aandacht.

Meten en meetkunde met kleuters
Kleuters genieten van het ontdekken van hun omgeving, het zijn nieuwsgierige en spontane onderzoekers. Spelenderwijs ontdekken kleuters wiskundige structuren.  In een uitnodigende leer- en denkomgeving kunnen leraren de rekenontwikkeling en het probleemoplossend vermogen uitdagen en stimuleren.

Opleiding uitgelicht: 'Jonge Kind Specialist'
Het is alweer ruim 25 jaar geleden dat de opleiding voor kleuterleidsters (KLOS) verdween en opging in de brede opleiding van de lerarenopleiding Basisonderwijs(PABO). Op dit moment wordt in veel publicaties gesteld dat met deze brede opleiding, de kennis en aandacht voor de specifieke ontwikkelingspsychologische kenmerken van het jonge kind onvoldoende gestalte krijgt. Lerarenopleidingen onderzoeken hoe de kennis en vaardigheden met betrekking tot kleuters steviger in de opleiding verankerd kunnen worden.
In de nascholing als Specialist Jonge Kind komen onderwerpen aan bod die leerkrachten de mogelijkheid bieden om zich verder te bekwamen in het geven van onderwijs aan kleuters.

Adviseurs

Adviseurs van het Kenniscentrum Jonge kind begeleiden professionals en teams op om vanuit een gedeelde en samenhangende visie te komen tot een rijk aanbod voor jonge kinderen. Iedere situatie heeft specifieke kenmerken. Ieder team en iedere professional heeft speciale wensen. Onze adviseurs gaan daarover graag het gesprek met je aan.