Expertise » Rekenen

Met rekenogen leren kijken naar je onderwijs' C. Compagnie

Inhoud
1. Kwaliteit rekenonderwijs verbeteren
2. Handelingsgerichte diagnostitiek
3. Kleuterwiskunde
4. Dyscalculie
5. Problemen referentiekaders
6. Websites en publicaties
5. Opleiding uitgelicht: Rekencoördinator
6. Gedifferentieerd Rekenonderwijs

Marnix Onderwijscentrum heeft de expertise in huis om het rekenonderwijs op uw school te verbeteren.Op deze pagina bieden wij u uitleg, actualiteit en een overzicht van de trainingen en opleidingen.

Kwaliteit rekenonderwijs verbeteren
Bent u tevreden met uw rekenonderwijs op de basisschool? Heeft uw zwakke rekenaars in de klas die niet meekomen? Alle kinderen kunnen leren rekenen. Het is vooral de manier waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt hoe succesvol leerlingen zijn.

Hoe kunnen we de kwaliteit van het rekenonderwijs verbeteren? Een rekencoördinator kan daar een bijdrage aan leveren. Een rekencoördinator kan als een “spin in het web” de kwaliteit van het rekenonderwijs stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een zorgcontinuüm voor zwakke rekenaars en aan het formuleren van rekenbeleid. Wat moeten we doen om kinderen te motiveren? In de opleiding rekencoördinator wordt ook hier aandacht aan besteed.
 

Handelingsgerichte diagnostitiek
Hoe ga je binnen het onderwijs goed om met verschillen tussen leerlingen? Handelingsgerichte diagnostiek gaat ervan uit dat je kijkt naar de leerbehoefte van de leerlingen. Aan de hand daarvan maak je groepsplannen. Te nemen stappen hierin kunnen zijn:
Waarnemen:
1. Verzamelen gegevens in een groepsoverzicht
2. Signaleren kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Begrijpen:
3. Benoemen algemene onderwijsbehoeften van alle
kinderen en specifieke onderwijsbehoeften
Plannen:
4. Clusteren kinderen die met en van elkaar leren
5. Opstellen groepsplan
Realiseren:
6. Uitvoeren groepsplan.

Een belangrijk onderdeel is het maken van groepsplannen. Met een observatielijst brengt de leerkracht in kaart wat het kind wel en niet kan.  Leerkrachten kunnen vervolgens hun aanbod op diverse groepen afstemmen zodat de rekenvragen geclusterd worden. Bijvoorbeeld een groepje dat extra aandacht voor breuken nodig heeft.

Kleuterwiskunde
Plezier in rekenactiviteit is belangrijk in groep 1. Kleuters zijn niet mensen die iets nog niet kunnen maar hele getalenteerde onderzoekertjes. Ze zijn nieuwsgierig en spontaan. Als het lukt om in te gaan op dingen waar ze mee binnen komen dan kunt u heel veel wiskunde bij kleuters kwijt. Als het buiten regent kunnen er regenmeters gemaakt worden, als iemand een spel wint kunt u de scores analyseren. Het gaat om veel meer dan getallen, maar ook beredeneren. Getalbegrip en gevoel voor meten ontstaat al op peuterleeftijd. Ze ontdekken dan de rekenmogelijkheden in hun omgeving. Reken-wiskundige ontwikkeling is daarmee een duidelijk onderdeel van de brede ontwikkeling van peuters en kleuters.
 

Dyscalculie
Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde.

Uit onderzoek*  blijkt dat om te leren rekenen het niets uitmaakt welke methode een basisschool gebruikt. Het gaat om het niveau van de leraar. Helaas wordt er te weinig aan nascholing gedaan. Het Marnix Onderwijscentrum heeft daarom voor leerkrachten diverse cursussen en opleidingen om de kwaliteit van het rekenonderwijs in uw school te verhogen. * (KNAW) 

Problemen referentiekaders
In de wet is vastgelegd dat scholen per 1 augustus 2010 de referentieniveaus in het onderwijsaanbod als uitgangspunt moeten nemen. Ze bieden een doorlopende leerlijn voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Een probleem in het huidige rekenonderwijs is dat de nieuwe rekenmethodes, de referentiekaders niet op hebben genomen in de stof. Veel methodes zijn al in 2005 ontwikkelt, terwijl de kaders pas 2009 bekend waren. De scholen staan nu voor de lastige opgave om te toetsen of de referentiekaders in de nieuw aan te schaffen methodes staan. In 2012 krijgt elke school budget om nieuwe methodes te kopen. Het marnix onderwijscentrum besteed aandacht aan de kaders in haar cursussen.

Websites en publicaties
www.schoolaanzet.nl Kwaliteitskaarten voor kleuters.
http://rekenspel.slo.nl/Rekenspellen voor rekenplezier beschreven en uitgelegd.  
jaargang 94 nr7 Maart 2010 N. Pameijer T. van Beukering S. de Lange Handelingsgerichtwerken pag 6-9
jaargang 94 nr8 April 2010 N Pameijer T van Beukering S de Lange Handelingsgericht werken (2) pag 12-15
jaargang 95 nr2 oktober 2010 W. Gijzen Handelingsgericht werken met groepsplannen pag 12-15

Rekenogen
Leerkrachten moet met rekenogen kijken naar hun onderwijs. Als u rekenen alleen maar ziet als een vak of kennis, dan kijkt u anders. Haal rekenen uit de omgeving en betrek de kinderen bij hedendaagse dingen. Bijvoorbeeld; ga met de kinderen de supermarkt in, en vraag ze groepjes van 6 te vinden of verpakkingen met 4 tegelijk. Kijk samen met ze naar etiketten en de kassabon. Overal zijn getallen, als je als leerkracht met rekenogen kan kijken naar je rekenonderwijs kan elke leerling gevoel krijgen voor gevallen. Tevens bevordert dit het rekenplezier en motivatie.

Opleiding uitgelicht: Rekencoördinator

Kwaliteit van het rekenonderwijs op uw school verbeteren? Met de opleiding rekencoördinator wordt u de rekenspecialist op uw eigen school.

 

Ervaring met rekencoördinator Stichting Katholiek Basis Onderwijs Oss
“ Inmiddels hebben wij een groep kwalitatief hoog opgeleide taal- en rekencoördinatoren, die op een intensieve manier meewerken aan de kwaliteitsverbetering van het taal- en rekenonderwijs op onze SKBO- scholen. Dit hebben we vooral te danken aan de prettige en degelijke scholing die de docenten op het Marnix Onderwijscentrum aan onze coördinatoren hebben gegeven.”  September 2011

Gedifferentieerd Rekenonderwijs Project 

Iedere leerkracht heeft te maken met verschillen tussen leerlingen in de klas. Dit geldt ook voor het rekenonderwijs en begint al bij het voorbereidend rekenen. Het is voor leerkrachten dan ook een grote uitdaging om de rekenles zo vorm te geven dat alle kinderen voldoende profiteren van de inhoud. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra instructietijd, terwijl anderen behoefte hebben aan uitdaging met moeilijker rekenopgaven. Het project ‘Gedifferentieerd RekenOnderwijs’ van de Universiteit Utrecht (MOC als partner) is gericht op het verbeteren van differentiatie in het rekenonderwijs. In het project wordt een nascholingstraject ontwikkeld dat leerkrachten traint en ondersteunt in het differentiëren in het rekenonderwijs.Voor het hoofdonderzoek wordt nog gezocht naar basisscholen met  interesse in het nascholingstraject. Zowel reguliere basisscholen als scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen zich aanmelden voor het project. Schooljaar 2012-2013. Lees meer in de folder.