Opleidingen

(Hoog)begaafde kinderen in de school

Doe kennis op over passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en leer wat hun (onderwijs)behoeften zijn.

(Hoog)begaafde leerlingen begeleiden

Leer om het beleid ten aanzien van hoogbegaafde leerlingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Aan de slag met digitale lessen voor flipping the classroom

Maak je eigen video-instructies, kennisclips of weblectures ten behoeve van ‘flipping the classroom’.

Aandacht door Mindfulness

Kennismaken met Mindfulness als aandachts- en bewustzijnstraining, zowel voor jezelf als voor de kinderen in je klas.

Adviesgesprek schoolidentiteit (gratis)

In het gesprek kunnen we wederzijds verkennen welke vragen en behoeften er op de school spelen rond schoolidentiteit.

Als rekenen een drempel blijft

De cursus ‘Als rekenen een drempel blijft: Preventie en begeleiding van rekenproblemen’ is gericht op de implementatie van een preventieve aanpak en gerichte begeleiding van rekenproblemen in je eigen school. De uitwerking en toepassing van het protocol ERWD in de eigen schoolsituatie staat centraal.

Anders kijken naar opbrengsten

Maak het werken aan opbrengsten uitdagender, werkbaarder en zinvoller door anders naar opbrengsten te kijken en er anders mee te werken.

Apps in de klas

Wat kun je allemaal met apps in de klas?

Assessment voor leidinggevenden in het onderwijs

Het assessment is een onderzoek dat inzicht geeft in de competenties waarover een kandidaat beschikt en in welke competenties (verder) ontwikkeld kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is de beroepsstandaard voor leidinggevenden in het primair of voortgezet onderwijs

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij kleuters

Herken kleuters met kenmerken van autisme en aan autisme verwante stoornissen (PDD) en krijg inzicht in een specifieke, gestructureerde aanpak.

Basic English Skills for Primary School teachers

Leer in een veilige omgeving Engels te gebruiken in lessituaties op de basisschool.

Basisschooldirecteur worden? Dubbelspoor

Volg 'Dubbelspoor'! Een eenjarig opleidingstraject voor mensen die van buiten het onderwijs als gediplomeerd schoolleider in het beroep willen instromen.

Beeldcoach (basiscursus)

Leer als beeldcoach leraren en teams professionaliseren. Je kunt oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van video-opnames. Zo kan onder andere het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren.

Beeldcoach Deel 2 - Niveau 2

Leer als beeldcoach leraren en teams professionaliseren. Je kunt oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van video-opnames. Zo kan onder andere het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren.

Beeldcoach Deel 3 - Niveau 3

Leer als beeldcoach leraren en teams professionaliseren. Je kunt oplossingsgericht coachen, waarbij je gebruik maakt van video-opnames. Zo kan onder andere het pedagogisch klimaat in de klas verbeteren.

Beeldcoaching

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Beeldcoaching als krachtig middel om het pedagogisch-didactisch klimaat te optimaliseren.

Bevoegdheid bewegingsonderwijs (Post-HBO)

Leer bewegingsonderwijs te geven aan groep 3 t/m 8 met de opleiding Bevoegdheid bewegingsonderwijs.

Bevoegdheid bewegingsonderwijs (Post-HBO) - versneld

Leer bewegingsonderwijs te geven aan groep 3 t/m 8.

Bijlessen kennisbasistoets rekenen

Als je moeite hebt met rekenen en je wilt de verplichte kennisbasistoets rekenen halen, dan kun je besluiten bijlessen te volgen.

Coaching

Het doel van coaching is bewustwording en het versterken van vaardigheden.

Coaching en begeleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid

Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van beleid dat tegemoet komt aan de (onderwijs)behoeften van hoogbegaafde leerlingen en/of het begeleiden van individuele leerlingen.

Coöperatief leren

Leer coöperatief leren toe te passen in je eigen onderwijssituatie.

Coördinator Engels

Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders en/of leraren die een coördinerende rol (gaan) spelen bij vvto en meertaligheid in hun school. Ook voor leraren die al taalcoördinator zijn.

Coördinator Lezen (Post-HBO)

Lezen is een cruciale vaardigheid in de 21e eeuwse samenleving. Je ontwikkelt je tot specialist om leesplezier, leestechniek en leesbegrip bij leerlingen te bevorderen. Je leert een centrale rol te spelen bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van leesonderwijs. Je schrijft een leesbeleidsplan in samenwerking met het team en het management van de school.

Coördinator Rekenen (Post-HBO)

Word coördinator rekenen in je eigen school en bewaak en bevorder de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs.

Coördinator Rekenen (Post-HBO) - middag-avondvariant

Word coördinator rekenen in je eigen school en bewaak en bevorder de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs.

Coördinator Taal (Post-HBO)

Met een coördinator taal heeft de school iemand in huis die de kwaliteit van het taalonderwijs bewaakt, die voor het team vraagbaak en stimulator is op het gebied van taal en taalonderwijs en die de veranderingen planmatig aanpakt.

Coördinator Taal/Lezen (Post-HBO) - middag-avondvariant

Met een coördinator taal of lezen heeft de school iemand in huis die de kwaliteit van het taal- en/of leesonderwijs bewaakt, die voor het team vraagbaak en stimulator is op het gebied van taal en/of lezen. Deze specialist is in staat vanuit onderzoek op de school veranderingen te initiëren en om vanuit een planmatige aanpak de kwaliteit van het taal en/of leesonderwijs te verbeteren.

Coördinator sociale veiligheid

Hoe pakken we pesten op school structureel aan? Wat verwachten wij van leraren? Hoe kunnen we ouders hierbij betrekken?

Cultuurbegeleider (Post-HBO)

Goed cultuuronderwijs werkt aan creativiteitsontwikkeling van kinderen

De 'moeilijke groep'

Krijg ondersteuning bij een ‘moeilijke groep’. Met de directeur, het zorgteam en de leraar wordt gezocht naar oplossingen.

De eigen kunstcanon

Favoriete kunstwerken van de leerlingen als uitgangspunt voor verbeeldende lessen

De iPad in de muziekles

Creatieve muzieklessen met behulp van de iPad

De leerlingenpopulatie verandert, wat nu?

Leer als team krachtig leren omgaan met toenemende culturele en religieuze diversiteit, bepaal de visie en werk aan verbinding.

De leraar als model

Leer modelling (hardop denkend voordoen) toe te passen bij taal, lezen en andere vakken.

De rol van de bovenschools opleidingscoördinator

Je weet wat er van je wordt verwacht als bovenschoolse opleidingcoördinator (boc) en je hebt ervaringen gedeeld met andere, ervaren en minder ervaren boc's.

De vreedzame school

De Vreedzame School wil het sociale en emotionele klimaat in de klas en de school veranderen. Het gaat om het werken aan de identiteit van de school als democratische gemeenschap waarin ieder gezien en gehoord wordt en verantwoordelijkheid en betrokkenheid van leerlingen én leraren geoptimaliseerd worden.

Differentiëren in de rekenles

Verbeter je vaardigheden in het afstemmen van je rekenonderwijs op verschillen tussen leerlingen in tempo, niveau en handelen. Leer de verschillen signaleren op basis van toetsanalyses.

Een goede balans tussen werk en privé

Leer effectief om te gaan met tijd, energie en je sterke kanten.

Een vreedzame schoolidentiteit

Leer een authentieke verbinding te maken tussen De Vreedzame School en de levensbeschouwelijke identiteit van je school.

Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)

Eerste cursus vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams: een combinatie van didactiek en toegepaste taalvaardigheid. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de eerste stap vormen naar het keurmerk TalenT.

Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)

Vervolgcursus vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de tweede stap vormen naar het keurmerk TalenT.

Filosoferen met kinderen

Leer wat filosoferen met kinderen is, ervaar wat het kan opleveren en oefen je eigen vaardigheden om met leerlingen denkgesprekken te voeren.

Filosoferen met kinderen over levensvragen

Leer op een laagdrempelige manier levensvragen met je leerlingen bespreekbaar te maken. Ontdek bovendien hoe je leerlingen uitnodigt tot eigen betekenisgeving.

Gedragsproblemen door verwaarlozing in de vroegste jeugd en loyaliteitsproblemen

Ontdek de fasen van het hechtingsproces en loyaliteitsbanden van kinderen. Leer vertrouwensrelaties aan te gaan.

Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO)

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig op het gebied van leren én gedrag. De verwachtingen vragen veel van de professionaliteit van de leraar van nu.

Gedragsspecialist Basisopleiding (Post-HBO) - middag-avondvariant

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig op het gebied van leren én gedrag. De verwachtingen vragen veel van de professionaliteit van de leraar van nu.

Geschiktheidsonderzoek zij-instroom

Om als zij-instromer aan de slag te kunnen gaan in het primair onderwijs is het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring via een onderzoek verplicht (Regeling zij-instroom wet primair onderwijs).

Goede medezeggenschap - efficiënt en effectief

Verbeter de kwaliteit van je medezeggenschap. Maak bewust gebruik van je rechten. Verhoog de effectiviteit en efficiëntie van de MR.

Groepsoverzichten en groepsplannen

Krijgt ondersteuning bij het invullen van groepsoverzichten en groepsplannen, zodat je dit zo efficiënt en effectief mogelijk kunt doen.

Het brein van het jonge kind

Leer welke belangrijke ontwikkeling peuters en kleuters doormaken op het gebied van zelfregulatie en welke rol de executieve functies hierbij spelen. Ontwikkel vaardigheden om in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden.

Het coachen van leraren

Coaching is een begeleidingsactiviteit, gericht op leren in de organisatie. Hiermee wordt de kwaliteit van de taakuitvoering van de leraar in het primair onderwijs op een hoger niveau gebracht. Coachen is: ondersteuning van het leren van de ander met als doel nieuw professioneel gedrag te verwerven.

Hoe gaan wij om met de meldcode?

Professionaliseren op de wet meldcode, een blended cursus.

Hyperactieve kleuters

Herken hyperactieve kleuters (ADHD) en leer inspelen op hun ondersteuningsbehoeften.

Iedereen kan leren schrijven

Leren hoe je al je leerlingen met plezier aan het schrijven kunt krijgen, hoe je hun schrijfproces kunt begeleiden en zo gericht kunt werken aan hun schrijfvaardigheid.

Implementeren van Passende Perspectieven op Rekenen

Leer gefundeerde keuzes in doelen maken voor rekenzwakke leerlingen voor wie het 1F-niveau rekenen te hoog gegrepen (b)lijkt. Samen wordt er gekeken wat dit betekent voor het reken-wiskundeonderwijs in de school en welke consequenties dit heeft voor de dagelijkse rekenlessen.

Inspiratieavonden Ontdeklab

Op de inspiratieavonden van het Ontdeklab maak je kennis met een specifiek onderwerp rondom het thema 'nieuwe technologie' en ga je praktisch aan de slag met werkvormen en de tools die daarbij horen.

Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO)

Leer de zorgstructuur binnen een school op te zetten en te coördineren. Lever een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen op school.

Intern Begeleider Top-opleiding (Post-HBO)

Geef vorm aan het zorgbeleid (analyseren van alle zorgactiviteiten en op basis daarvan adviezen geven over ontwikkelen van het – bovenschools – zorgbeleid). Geef leiding aan veranderingsprocessen ten aanzien van de leerlingenzorg.

Intern Coördinator Opleiden in de school (kort)

Na deze cursus ben je gekwalificeerd voor het begeleiden en opleiden van studenten van de Marnix Academie op de partnerschool in het kader van Partners in Opleiding en Ontwikkeling. Als intern coördinator (schoolopleider) ben je binnen het partnerschap de ‘linking pin’ vanuit de partnerschool voor de studenten, de relatiebeheerder, de bovenschools opleidingscoördinator en de directeur van de school.

Intern Coördinator Opleiden in de school (lang)

Na deze cursus ben je gekwalificeerd voor het begeleiden en opleiden van studenten van de Marnix Academie op de partnerschool in het kader van Partners in Opleiding en Ontwikkeling. Als intern coördinator (schoolopleider) ben je binnen het partnerschap de ‘linking pin’ vanuit de partnerschool voor de studenten, de relatiebeheerder, de bovenschools opleidingscoördinator en de directeur van de school.

Je eigen onderwijs ontwerpen

Leer je eigen onderwijs te ontwerpen op een praktische, passende en blijvende manier, door systematisch te werk te gaan.

Jonge Kind Specialist (Post-HBO)

Ontwikkel onderwijsaanbod voor het jonge kind en geef dit vorm in de praktijk.

Kennis van het kinderbrein

Met kennis van de executieve functies kijk je anders naar gedrag en leren van kinderen. Je begrijpt beter welke pedagogische en didactische middelen kinderen helpen om tot leren te komen en hoe je probleemgedrag kunt voorkomen.

Kinderen en echtscheiding

Zorg dat kinderen van gescheiden ouders zich gehoord voelen. Leer omgaan met de vragen van gescheiden ouders.

Kinderen en rouw

Weet wat kinderen en teamleden nodig hebben bij rouw in school. Krijg inzicht in goede werkvormen, draaiboeken en (voor)leesboeken.

Kinderen met (kenmerken van) faalangst

Herken kenmerken van faalangst en bedenk een aanpak, waardoor het kind weer vertrouwen krijgt in zijn eigen mogelijkheden.

Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen

Binnen het autistisch spectrum is sprake van een grote groep kinderen die kenmerken heeft van PDD-NOS. Het gedrag van kinderen met PDD is ‘anders’. Opvallend is dat deze kinderen geen echt contact maken, dat ze zich ‘vreemd’ gedragen en regelmatig gedragsproblemen vertonen. De leerprestaties zijn wisselend. Ze zijn prikkelgevoelig, waardoor het voor hen moeilijk is om hun aandacht te richten. Ze hebben speciale voorkeuren voor bepaalde onderwerpen en het is moeilijk ze voor andere zaken te motiveren.

Kinderen met concentratieproblemen en/of (kenmerken van) hyperactiviteit

Ken de (verschillende) oorzaken van concentratieproblemen en/of hyperactiviteit. Schep een veilige, gestructureerde omgeving, waarin kinderen tot hun recht komen.

Kleuters leren met muziek

Bevorder de sociaal-emotionele, motorische en de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Kleuters verdienen muziek!

Op eigentijdse en directe wijze muziek maken met kleuters? Vergroot je vaardigheden!

Krachtig gesprekken voeren

Leer op een open, creatieve manier met elkaar omgaan zodat doelen met kinderen sneller gehaald worden en conflicten op een goede manier worden opgelost.

Kritisch denken in de klas

Zorg dat jouw leerlingen de kans krijgen om hun kritisch denken te versterken. Leer in alle vakken gesprekken met leerlingen te voeren waarin je ze uitdaagt tot actief en kritisch denken.

Kunst, cultuur en creativiteit

Je vindt eigen antwoorden voor kunst en cultuur op school. Beeldende vorming als middel voor creativiteitsontwikkeling.

Kunst- en cultuursafari

Ontdekkingen in de eigen schoolomgeving voor het ontwikkelen van verbeeldende lessen.

Kunstkleuters

Kleuters experimenteren met Polok, Matisse, Mondriaan, Appel en Corneille

Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding (Post-HBO)

Ontwikkel orthopedagogische en orthodidactische competenties en leer het onderwijs af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Leiding geven aan duurzame veranderingen rond passend onderwijs

Krijg antwoorden op vragen rond het geven van passende ondersteuning aan leerlingen in de klas en de klassenorganisatie na de invoering van passend onderwijs.

Lerarenopleider

Een lerarenopleider is de leraar van de leraar en dat vraagt specifieke vaardigheden. Toon aan de je beschikt over de bekwaamheden van een lerarenopleider registreer je bij de VELON.

Leren door doen

In deze cursus leer je onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) vorm te geven en toe te passen in je eigen groep/school. Deze didactische aanpak past binnen het werken vanuit 21ste eeuwse vaardigheden.

Master Educational Leadership (MEL)

Wil je excelleren als schoolleider en opbrengstgericht leiderschap effectief inzetten? Dan is de Master Educational Leadership iets voor jou.

Master Passend Meesterschap (MPM)

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Master Toekomstgericht Onderwijs (MTO)

Ontwikkel je tot een ambitieuze professional die zich de nieuwe beroepsrollen van de 21e eeuw eigen maakt en vernieuwend onderwijs binnen de school en klas vorm kan geven.

Masterclasses voor young professionals

Voor leerkrachten die korter dan 5 jaar werkzaam zijn in het onderwijs

Mentorentraining ‘in-company’

Begeleid op een professionele manier studenten van de Marnix Academie, binnen Partners in Opleiding en Ontwikkeling.

Meten en meetkunde met kleuters, onderzoekend vormgegeven!

Geef meet- en meetkundeonderwijs aan jonge kinderen met aandacht voor activiteiten die ook de technische interesse stimuleren.

Muziekplezier in groep 3 en 4

Plezier maken met muziek in de groep en op die manier bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling van de kinderen.

Méér muziek in de middenbouw!

Op eigentijdse en directe wijze muziek maken met kinderen in de groepen 3 t/m 6? Vergroot je vaardigheden!

Omgaan met opvallend gedrag

Krijg inzicht in de vraag die het kind stelt met zijn opvallende gedrag en word je bewust van jouw eigen omgang met dit gedrag.

Onderwijs aan nieuwkomers

Verken de belangrijke aspecten van het onderwijs aan een vluchteling-/asielzoekerskind (nieuwkomer)

Onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (Post-HBO)

Ontwikkel je tot onderwijskundig expert wetenschap en technologie (W&T) binnen jouw school of bestuur. Geef vorm aan onderzoekend en ontwerpend leren in de school en ontwikkel je tot innovator W&T.

Onderwijskundig expert Wetenschap en Technologie (Post-HBO) - middag-avondvariant

Ontwikkel je tot onderwijskundig expert wetenschap en technologie (W&T) binnen jouw school of bestuur. Geef vorm aan onderzoekend en ontwerpend leren in de school en ontwikkel je tot innovator W&T.

Onderzoekend rekenen

Wil je als schoolteam vernieuwend aan de slag met het rekenonderwijs op je school en wil je daar ondersteuning bij? Wij gebruiken de methode als ‘bronnenboek’ en onderzoeken samen met het team hoe de leerlingen in een prikkelende omgeving uitgedaagd kunnen worden om zich verschillende kerninzichten van het rekenen eigen te maken.

Online coaching

Steeds meer mensen kiezen voor begeleiding via internet. Coaching via e-mail is een vorm van coaching die inmiddels zeer succesvol blijkt te zijn.

Ontdeklab Computational thinking en programmeren

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op gebied van 'computational thinking'. Dit zien wij als creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen, waarbij leren programmeren belangrijk is.

Ontdeklab Creatief ontwerpen en Maker Education

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op gebied van creatief ontwerpen en maken. In het Ontdeklab maken ze bijvoorbeeld kennis met diverse technologische tools die ze daarbij kunnen inzetten.

Ontdeklab Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)

In deze module leren de leerlingen vaardigheden op gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. In het Ontdeklab maken zij bijvoorbeeld kennis met diverse technologische tools die ze kunnen inzetten bij onderzoeken en ontwerpen.

Ontwikkelen en begeleiden van uitdagend onderwijs

Leer uitdagend onderwijs te ontwikkelen en te begeleiden. Hiermee zorg je voor aansprekend onderwijs voor álle leerlingen en richt je jouw onderwijs met passie in.

Opleiding voor herintreders

Je hebt een pabo-diploma op zak, maar je staat al een tijd niet meer voor klas of je hebt sinds je afstuderen helemaal niet in het basisonderwijs gewerkt. Toch trekt het werk van leerkracht je.

Oplossingsgericht werken aan eigenaarschap van de groep/klas

Leer als teams hoe je oplossingsgericht werkt en een sfeer in de school/klas neerzet waarin alle kinderen tot leren komen en verantwoordelijk nemen voor zowel het groepsleerproces als het eigen leerproces.

Oudere Kind Specialist (Post-HBO)

Leer de specifieke kenmerken van (pre)pubers en welke aspecten van belang zijn om tegemoet te komen aan de behoeften en leerkenmerken van de bovenbouw.

Ouders en ik - Minder gedoe, meer begrip

Handig communiceren met ouders, ook over lastige zaken. Minder gedoe vanuit meer begrip voor elkaars zienswijze. Gesprekken voeren vanuit een duidelijke structuur vanuit jouw eigen stijl.

Passende Perspectieven op Taal - Train-de-trainer

Je leert hoe je het team kunt begeleiden bij het implementeren van Passende Perspectieven op Taal op de school. Je leert ook hoe je dit proces in de school kunt monitoren, evalueren en borgen.

Pedagogisch Specialisme (MBO plus) - verdiepingscursus

Leer meer over de kinderen met wie je dagelijks werkt op school, de peuterspeelzaal of in de opvang.

Programmeren met kinderen

Ontdek hoe je kinderen in onder-, midden- en bovenbouw kunt leren programmeren met en zonder computer. Door programmeren ontwikkelen kinderen computational thinking en probleemoplossend vermogen en leren ze logisch nadenken en creatief denken.

Rijke leeromgeving, rekenen en taal in groep 1 en 2

Krijg handvatten om hoeken te ontwerpen die de ontwikkeling van rekenvaardigheden en taalvaardigheden stimuleren.

Schoolcoach (Post-HBO)

Word gecertificeerd schoolcoach op basisniveau. Leer collega’s ondersteunen bij complexe vragen over het verbeteren van hun vakbekwaamheid.

Schoolcontactpersoon-vertrouwenspersoon

Doe kennis op van de rol en de taak van de schoolcontactpersoon binnen de schoolorganisatie en krijg handvatten om als contactpersoon aan de slag te kunnen gaan.

Schoolgegevens van leerlingen als instrument

Je beheerst het evalueren van doelen en het leerlingvolgsysteem, maar met het analyseren en interpreteren van zowel harde als zachte data kan nog een slag op de school worden gemaakt.

Sensomotorische ontwikkeling in de kleutergroepen

Je hebt inzicht in de sensomotorische ontwikkeling van het jonge kind en hebt kennis van concrete mogelijkheden voor het bevorderen van de motorische ontwikkeling binnen je eigen klassensituatie.

Signaleren en bespreken van kindermishandeling

Professionaliseren op de wet meldcode, een blended cursus

Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie (Post-HBO)

Wat is er nodig om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan (mogelijk) hoogbegaafde leerlingen? Op welke wijze kun je deze leerlingen signaleren en begeleiden? Welk onderwijsaanbod is passend? Hoe kun je dit inbedden in het schoolbeleid? Welke leerkrachtvaardigheden zijn hierbij nodig?

Specialist Integraal Kindcentrum (Post-HBO)

Ontwikkel kennis, visie en vaardigheden voor het werken in het IKC. Maak je eigen Plan van aanpak waarmee je aan het werk kunt in je eigen praktijk.

Specialist Leerproblemen-RT basis (Post-HBO)

Leer op een professionele wijze hulp verlenen aan leerlingen die pedagogische en/of didactische hulp nodig hebben. Begeleid kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden lezen, spellen, schrijven en rekenen.

Specialist Nieuwkomersonderwijs (dagvariant)

Veel scholen en leraren hebben nu en de komende tijd te maken met in- en uitstroom van nieuwkomers. Dat brengt veel vragen met zich mee, zowel op schoolniveau als in de groepen. Een belangrijk startpunt voor het onderwijs is taalverwerving, maar er zijn veel meer facetten. Het vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.

Specialist Nieuwkomersonderwijs (middagvariant)

Veel scholen en leraren hebben nu en de komende tijd te maken met in- en uitstroom van nieuwkomers. Dat brengt veel vragen met zich mee, zowel op schoolniveau als in de groepen. Een belangrijk startpunt voor het onderwijs is taalverwerving, maar er zijn veel meer facetten. Het vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.

Specialist Opbrengstgericht Werken (Post-HBO)

Word de deskundige in de school die voor het schoolteam de spil wordt rond het omgaan met opbrengsten.

Specialist Toekomstgericht Onderwijs (Post-HBO) - middag-avondvariant

Leer aspecten van 21e eeuws leren te initiëren, coördineren en toe te passen in de school en in de groep.

Specialist Toekomstgericht Onderwijs, 21e eeuws leren (Post-HBO)

Leer aspecten van 21e eeuws leren te initiëren, coördineren en toe te passen in de school en in de groep.

Speels stimuleren van rekenvaardigheden

Verdiep je in speelse mogelijkheden om getalbegrip en basisbewerkingen te stimuleren, ontwikkelen, memoriseren en automatiseren. Maak kennis met speelse oefeningen en rekenspellen die je rekenles kunnen verrijken.

Spel en spelbegeleiding bij jonge kinderen

Leer hoe de spelontwikkeling bij jonge kinderen verloopt, welke vormen van spelbegeleiding er zijn en op welke wijze je deze kunt inzetten in jouw onderwijs.

Spelend leren en ontdekken door drama

Leer hoe je drama kunt gebruiken bij het behalen van de leerdoelen van andere vakken en hoe drama bijdraagt aan de sociale, morele en intellectuele autonomie van kinderen.

Studiebijeenkomst Engels vvto, hoe pak je het aan?

Maak een start met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Supervisie

In supervisie reflecteer je op werkervaringen en oefen je met nieuw gedrag.

Taalscan

Leer hoe je de kwaliteit van het taal-leesonderwijs in je eigen school kunt monitoren en verbeteren door een jaarlijkse taalscan.

Teambijeenkomst Ontdeklab ‘naar toekomstgericht onderwijs’

In vijf teambijeenkomsten wordt op een onderzoeksmatige wijze gewerkt aan het vormgeven van toekomstgericht onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van het Marnix Ontdeklab en de digitale tools.

Trainer (Update) Mentorentraining

Ontwikkel je eigen ( update) mentorentraining en leer hoe je die kunt uitvoeren.

Update Intern Coördinator Opleiden in de school

Wees op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het opleiden en beoordelen van studenten en verdiep je begeleidingsvaardigheden.

Update Mentorentraining ‘in-company’

Wees op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het begeleiden en opleiden van studenten en verdiep je begeleidingsvaardigheden.

Vakspecialist muziek (Post-HBO)

Er is een grote vraag naar leraren basisonderwijs die gespecialiseerd zijn in het vak muziek en die zo kunnen bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school. Ook is er behoefte aan breed inzetbare vakspecialisten muziek die als begeleider van collega’s in andere klassen bijzondere taken kunnen verrichten, kartrekkers zijn voor muzikale activiteiten en bijvoorbeeld een schoolkoor of schoolorkest leiden.

Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Met een goed technisch leesniveau ben je er echter niet. Er moet nog aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan voordat je goed leesbegrip hebt. Zo is voldoende algemene kennis van belang voor de effectiviteit van reguliere begrijpend leeslessen.

Verbeelden met materiaal uit de prullenbak

Verbeelding de ruimte geven met materiaal ‘uit de prullenbak’.

Visie op identiteit, verwoord en verbeeld

Vind antwoord op de vraag: Wat is kenmerkend voor onze identiteit en hoe communiceren we dat naar buiten?

Voeten van de vloer

Leer hoe je jonge kinderen voldoende mogelijkheden kunt bieden om te bewegen in je dagelijkse praktijk en ga hiermee concreet aan de slag. Je krijgt in deze praktische cursus achtergronden en tools aangereikt om dit direct vorm te geven.

Wat is Zij-instroom?

Heb je altijd al in het basisonderwijs willen werken? Het zij-instroomtraject biedt je de mogelijkheid om via een geschiktheidsonderzoek en een adaptief verkort scholingstraject een bevoegdheid te krijgen als leraar in het (speciaal) basisonderwijs.

Week van de religie op jouw school

Leer een informatieve projectweek op te zetten over religie, die van betekenis is voor leerlingen met verschillende religieuze achtergronden.

Wegwijs in de Vreedzame School

Basiscursus om het programma De Vreedzame School te leren kennen. De uitgangspunten, inhouden van de blokken, de mediatorentraining en het voorbeeldgedrag van de leraar komen aan de orde.

Weinig taal, toch in gesprek

Heb jij kinderen in je kleuterklas of peutergroep die nog weinig zeggen? En wil je weten hoe je die kunt verleiden tot praten?

Woorden maken wijzer

Woordenschatdidactiek en woordenschat aanpakken in de praktijk leren toepassen.

Woordenschat en begrijpend lezen in alle vakken

Leer hoe woordenschat en begrijpend lezen ingezet kunnen worden bij alle vakken. Daardoor wordt samenhang gecreëerd tussen de domeinen van taal en de diverse vakgebieden.

ZelfKonfrontatiemethode (ZKM®)

Bij vragen rond stress en burn-out, leiderschap en loopbaan

Geen opleidingen gevonden

Zoeken

Soort

Thema's

Periode

Prijs

Doelgroep

Studiebelastinguren

Uitsluitend maatwerk

Aantal bijeenkomsten