Intern begeleider Top-opleiding (Post-HBO)

Versterk de zorg op school door de zorgstructuur en het zorgbeleid te analyseren en op basis daarvan collega’s te coachen en te begeleiden bij de uitvoering in de onderwijspraktijk. Tevens geef je leiding aan een verandertraject voor het verbeteren van de zorg aan leerlingen. 

Deze opleiding is het vervolg op Intern begeleider Basisopleiding

Opbrengst

Als intern begeleider met de Top-opleiding, ben je vaardig in het begeleiden en coachen van leerkrachten bij het uitvoeren van het zorgbeleid in de school. Daarnaast ben je in staat om overleg te voeren met externe organisaties om de begeleiding van leerlingen af te stemmen en het (bovenschools)management te adviseren over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden. Je kunt een verandertraject aangaande leerlingenzorg initiëren en hier mede leiding aan geven.

Over het programma

De opleiding werkt vanuit de positieve psychologie, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en kracht van leerkrachten en leerlingen. Als Top-intern begeleider werk je vanuit een onderzoekende houding. Waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen staat centraal. Als Top-intern begeleider ben je de spin in het web met betrekking tot de leerlingenzorg. Je voert overleg en je stemt af met leerlingen, ouders, leerkrachten en externe organisaties om de begeleiding van leerlingen te optimaliseren. 

Je voert een coachtraject uit met collega’s en begeleidt het team bij een verandertraject. 

Competenties 

De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Gedurende de opleiding voer je opdrachten uit binnen de context van jouw eigen school. Op deze wijze worden competenties verworven binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren. Je plaatst de gemaakte en goedgekeurde opdrachten in jouw portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 

Leermodel 

Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding verwacht en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. 

De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen jouw eigen school en vraagt hierop feedback van collega’s en het management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. 

Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces begeleid door een studiecoach. 

Toetsing en evaluatie van het leerproces 

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij de student feedback krijgt op het leerproces en op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: 

  • Een intake-assessment
  • Tussentijdse feedback op opdrachten
  • Een afsluitend assessment

Onderwerpen 

In deze opleiding staat het persoonlijk functioneren van de intern begeleider centraal en het verandermanagement. De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod: 

  • Schoolontwikkeling en verandermanagement
  • Professionele communicatie
  • Coachen van leraren en teams
  • Professionele houding van de IB-er

Certificering 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Intern Begeleider Top. 

Toelatingseisen 

Studenten die de post-hbo Intern Begeleider Top opleiding  gaan volgen, zijn werkzaam als IB-er in het onderwijs. Daarnaast hebben zij de Intern Begeleider Basisopleiding of een soortgelijke opleiding als basis gevolgd. Studenten die een andere opleiding dan de Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO) hebben gevolgd, kunnen worden gevraagd om een vooropdracht te maken. Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken en vastgesteld.   

Aan te schaffen literatuur

Verplichte literatuur 

  • Visser, C. (2018). Handboek Progressiegericht Coachen. Driebergen: Just-in-Time Books 
  • Benammar , K., Van Schaik, M., Sparreboom, J., Vrolijk, S. & Wortman, O. (2006). Reflectietools. Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers. ISBN: 9789059312302   
  • Mars, A. (2016). Hoe krijg je ze mee? Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. ISBN 9789023255390 

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Zie ook de website van de Belastingdienst.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Intern begeleider

Docenten

Anne-Marie van der Horst
Anneke Aantjes

Kosten

€2.500

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Data van de bijeenkomsten:

Intakegesprek op afspraak    
donderdag 16 september 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 14 oktober 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 4 november 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 2 december 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 20 januari 2022 10.00-17.00 uur Voortgangsassessment op afspraak per leerteam
donderdag 10 februari 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 10 maart 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 7 april 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 19 mei 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 16 juni 2022 10.00-17.00 uur Eindassessment op afspraak

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Anneke Aantjes. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.