Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding (Post-HBO)

Ontwikkel orthopedagogische en orthodidactische competenties en leer het onderwijs af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

De opleiding is een vervolg op Gedragsspecialist (Post-HBO) en Leerspecialist RT (Post-HBO)

Opbrengst

Je weet hoe leren en gedrag samenhangen en elkaar beïnvloeden. Je denkt mee in het zoeken naar creatieve oplossingen bij leer- en gedragsproblemen in de klas van collega’s. Binnen het schoolteam ben je een inspirator en in staat om planmatig en gericht de kwaliteit van onderwijs beter af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben.

Over het programma

Als leer-en gedragsspecialist werk je vanuit de handelingsgerichte visie, waarbij de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan. Door het onderwijsaanbod af te stemmen op de leerling, werk je gericht aan het vergroten van het welbevinden en de leeropbrengsten.

Handelingsgericht werken gaat in deze opleiding hand in hand met handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Vanuit complexe casuïstiek wordt  problematiek op het gebied  van leren en gedrag geanalyseerd en de samenhang hiertussen onderzocht. In alle HGD-fasen (intake, strategie, onderzoek, indicering en advies) wordt ‘breed gekeken’. Dat wil zeggen: er wordt rekening gehouden met factoren in het kind en om het kind heen. Een leer- en gedragsspecialist vindt creatieve oplossingen op basis van (wetenschappelijke) literatuur en praktijkkennis, die ervoor zorgen dat de leerling zich in de schoolse situatie verder kan ontwikkelen. Dat vraagt om afstemming tussen het kind zelf en de mensen in zijn omgeving. Begeleiden en coachen van collega’s en team horen nadrukkelijk bij de taken van de leer- en gedragsspecialist.

Competenties

De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst de tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet.

Leermodel

Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding verwacht en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en vraagt hierop feedback van collega’s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces door een studiecoach begeleid.

Toetsing en evaluatie van het leerproces

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit:

  • Een intake-assessment;
  • Tussentijdse feedback op opdrachten;
  • Een afsluitend assessment

Onderwerpen

Iedere studiedag wordt er door een ‘vakspecialist’ aandacht besteed aan een onderwerp rond leren en gedrag van leerlingen. Zij zorgen voor recente input van literatuur en onderzoek op het gebied van taal/lezen, rekenen, hoogbegaafdheid, executieve functies en werkhouding, ernstige gedragsproblemen, groepsdynamica en schoolbrede gedragsvraagstukken. 

In iedere studiebijeenkomst staat een onderdeel uit de handelingsgerichte diagnostiek op het programma. Je leert effectief en op een oplossingsgerichte manier samen te werken met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen in multidisciplinair verband. Communicatie- en coachingsvaardigheden komen aan de orde. 

Er wordt rekening gehouden met de criteria die de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) hanteert voor leden die de basiskwalificatie na de opleiding willen realiseren.

Certificering 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Leer- en gedragsspecialist Top.

Voor wie?

Leraren die in het bezit zijn van het diploma Gedragsspecialist- of Leerspecialist-RT (Post-HBO) of een vergelijkbaar bekwaamheidsdossier. Van deelnemers wordt verwacht dat zij opdrachten in hun praktijk kunnen uitvoeren. 

De inschrijving is gesloten!

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw

Docenten

Marieke Tjallema
Mieke Staal

Kosten

€2.750

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
woensdag 5 oktober 2022 9.30-16.00 uur  
woensdag 2 november 2022 9.30-16.00 uur  
woensdag 14 december 2022 9.30-16.00 uur  
woensdag 8 februari 2023 9.30-16.00 uur  
woensdag 8 maart 2023 9.30-16.00 uur  
woensdag 12 april 2023 9.30-16.00 uur  
woensdag 17 mei 2023 9.30-16.00 uur  
woensdag 7 juni 2023 9.30-16.00 uur  
woensdag 28 juni 2023 9.30-16.00 uur Eindassessment (volgens individuele planning)

 

Diplomering op nader te bepalen datum

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Marieke Tjallema. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.