Leerspecialist/RT Basisopleiding (Post HBO)

Leer op een professionele wijze hulp verlenen aan leerlingen die pedagogische en/of didactische hulp nodig hebben. Begeleid kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden lezen, spellen, schrijven en rekenen.

Neem deel aan onze online voorlichting! Meld je hier aan.

Opbrengst

De opleiding is gericht op het uitbreiden en verdiepen van specifieke kennis en vaardigheden over leerproblematiek. Je ontwikkelt je vaardigheden in het signaleren, diagnosticeren en remediëren van leerproblemen. 

Over het programma

Als leraar (speciaal) basisonderwijs krijg je steeds meer zelf de verantwoordelijkheid in het onderkennen en begeleiden van leerproblemen. Een beperkt aantal scholen heeft een remedial teacher met een ambulante taakstelling.   

De opleiding is gericht op het uitbreiden en verdiepen van het handelingsrepertoire van leraren in het omgaan met speciale leerbehoeften. De kerntaken van een Leerspecialist/RT zijn het diagnosticeren en behandelen van leerproblemen. Als leraar heb je al een sterke rol in het signaleren van leerproblemen. In de opleiding verwerf je ook vaardigheden in het diagnosticeren en behandelen van lees- en rekenproblematiek.  

Visie 

De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staat. Door de onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen verbetert het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten verhoogd. Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) steunt op het handelingsgericht werken. De Leerspecialist/RT is in staat te onderkennen wanneer en bij welke leerproblemen ook specifiek onderzoek nodig is (HGD). Een deel van dat onderzoek kan de leerspecialist zelf uitvoeren.  

Competenties 

De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties verworven in een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren (HGW). In de opleiding maak je een portfolio met praktijkgerichte opdrachten. De goedgekeurde opdrachten bewaar je in je portfolio. Je toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 

De competenties die worden ontwikkeld zijn: 

 • Interpersoonlijk competent 
 • Pedagogisch competent 
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent 
 • Organisatorisch competent 
 • Competent in samenwerken in een team 
 • Competent in het samenwerken met de omgeving 
 • Competent in zelfreflectie en ontwikkeling

Deze competenties toon je aan in de uitwerking van de praktijkopdrachten in je eigen school. De kwaliteit van deze opdrachten en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments.  

Leermodel 

Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van de student wordt een actieve leerhouding en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces verwacht. 

De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen je eigen school en vraagt hierop feedback van collega’s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. 

Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces begeleid door de docenten. 

Thema's in de opleiding 

Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken zijn de basis voor de volgende inhouden die in de thema’s aan de orde komen: 

 • Het onderzoeken van kinderen 

 • Het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en individuele handelingsplannen 

 • Het selecteren van (ortho)didactische materialen en leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de handelingsplanning 

 • Het overleggen over de inhoud, de afstemming en de organisatie van de hulp met collega’s en ouders 

 • Het begeleiden van leerlingen in en buiten de groep 

 • Het realiseren van begeleiding in de groep 

Toetsing en evaluatie van het leerproces 

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: 

 • Een intakegesprek van 30 minuten (na de inschrijving en voor de start van de opleiding) 
 • Een voortgangsassessment 30 minuten (tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen, halverwege de opleiding) 
 • Een eindassessment van 30 minuten (aan het eind van de opleiding) 

Na deze eenjarige basisopleiding is er een eenjarige top-opleiding mogelijk: Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding (Post-HBO).

Certificering

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een postbachelordiploma Leerspecialist/RT

Voor wie?

 Bevoegde leraren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Door deelnemers aan te schaffen literatuur

 • Pameijer,N. & T. van Beukering (2015). Handelingsgerichte diagnostiek. Leuven/Voorburg: Acco. ISBN13 9789033497933 

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst.

Bekijk ook ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en terugkomdag, exclusief aan te schaffen literatuur

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Data van de bijeenkomsten:

Intakegesprek op afspraak    
donderdag 23 september 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 14 oktober 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 11 november 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 9 december 2021 10.00-17.00 uur  
donderdag 20 januari 2022 10.00-17.00 uur Voortgangsassessment
donderdag 27 januari 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 17 februari 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 17 maart 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 14 april 2022 10.00-17.00 uur  
donderdag 19 mei 2022 10.00-17.00 uur Eindassessment en diploma

Terugkomdag na een jaar.

Heb je vragen, mail dan voor praktische inforamtie naar MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Margreet van de Water. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.