Scholingstraject | Zij-instroomtraject

Jouw scholingsplan

Na het geschiktheidsonderzoek kun je bij de uitkomst ‘bijna volledig geschikt’ beslissen om bij de Marnix Academie of bij een andere pabo de scholing te volgen. Voorwaarde is dat de scholing met een inspanning van gemiddeld één dag per week gedurende maximaal twee jaar kan worden afgerond. Kies je voor de Marnix Academie dan wordt op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek een scholingsplan opgesteld. Dit scholingsplan wordt met jou, een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag van je school ondertekend. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding.

Modules

De scholing bestaat uit een aantal modules waarin een stevige pedagogische en didactische basis wordt gelegd, gecombineerd met de kennisbasis van de verschillende vakken. Deze modules zijn speciaal ontworpen voor zij-instromers en worden gegeven door ervaren docenten uit de deeltijd lerarenopleiding. Naast de modules kunnen in het scholingsplan beeldcoaching, supervisie en aanvullend leren op een werkplek (stage) worden opgenomen. Een studieloopbaanbegeleider begeleidt je gedurende het traject van de scholing. Zo doe je relevante kennis en vaardigheden op en werk je aan een attitude om het beroep van leraar zo goed mogelijk uit te voeren.

  • Uitdagend wiskunde-onderwijs: over de rekendidactiek en onderwijskundige principes voor onder- tot en met bovenbouw
  • Taal aan de basis: een module over de didactiek van het taalonderwijs
  • Pedagogisch klimaat en leerkrachtstijl: hoe creëer je een veilig pedagogisch klimaat in jouw klas? Wat heb je als leerkracht allemaal nodig om dat voor elkaar te krijgen en welke leerkrachtstijl past het beste bij jou?
  • Creatieve ontwikkeling: jezelf ontwikkelen als leerkracht in het stimuleren van creatieve processen rondom verbeeldingskracht.
  • Geïntegreerd zaakvakonderwijs: leer hoe je aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, milieu en techniek op een meer geïntegreerde én uitdagende wijze kunt aanbieden.
  • Afstemmen op onderwijsbehoeften: hoe kun je afstemmen op verschillende onderwijsbehoeften van kinderen in jouw klas op pedagogisch en didactisch vlak?
  • Onderwijs in bewegen in en rond de school: het verantwoord begeleiden van bewegingsonderwijs bij de kleuters en bewegen in brede context van groep 1 t/m 8.

Iedere module bestaat uit zes inhoudelijke bijeenkomsten en een toetsbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn een afwisseling van aanbod- en vraaggestuurd onderwijs. Het aanbod bestaat uit input vanuit de docent over de belangrijkste onderdelen van de kennisbasis voor het betreffende vak. Het vraaggestuurde deel houdt in dat je je eigen leervragen inbrengt, die deels in de bijeenkomsten en deels door zelfstudie beantwoord worden.

Het werken aan leervragen

In nagenoeg iedere module krijg je de ruimte om te werken aan een voor jou relevante leervraag rondom het onderwerp van die module. We stimuleren je om collega’s en/of leidinggevende mee te nemen in het kiezen van en werken aan deze leervraag. Op deze manier ontstaat er meer verbinding tussen werkplek en opleiding en krijgen je collega’s/leidinggevende ook inzicht in je ontwikkeling.
Studieloopbaanbegeleiding Je werkt tijdens je studieloopbaanbegeleiding aan een ‘persoonlijk en professioneel ontwikkelingsplan’ (PPOP). Hierin houd je je persoonlijke en professionele ontwikkeling bij, zoals de leervragen waaraan is gewerkt, de ontvangen feedback en de opgedane inzichten uit intervisiebijeenkomsten bij studieloopbaanbegeleiding. We stimuleren dit document ook te delen met je begeleider of je leidinggevende op je werkplek. Het document kan ook uitgangspunt zijn voor het latere POP dat in de school gehanteerd wordt.

Begeleiding op de werkvloer

De zij-instromer staat voor een klas en draagt groepsverantwoordelijkheid. De wet schrijft voor dat daarvoor een tripartiete leerarbeidsovereenkomst gesloten moet worden tussen het schoolbestuur (de werkgever), de zij-instromer en een lerarenopleiding. Zowel de werkgever als de lerarenopleiding zijn verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de zij-instromer. Deze begeleiding zal zeker in het begin een frequent en structureel karakter moeten hebben. Dat betekent begeleiding en coaching door een collega met coachingsvaardigheden, op vooraf afgesproken momenten. Naast deze vaste begeleidingsmomenten dient er, zeker in het begin, dagelijks contact te zijn.

Subsidie zij-instroomtraject

Een bestuur (het bevoegd gezag) kan voor een zij-instromer een subsidieaanvraag doen van €25.000 per zij-instromer. De aanvraag dien je in bij DUO. Met de subsidie kan het geschiktheidsonderzoek, de scholing en begeleiding worden betaald. Het geschiktheidsonderzoek wordt aangevraagd door het bevoegd gezag dat de zij-instromer in dienst wil nemen, of door de zij-instromer zelf. Het is raadzaam onderling goede
afspraken te maken over de bekostiging van het geschiktheidsonderzoek en daarbij ook rekening te houden met de reële uitkomst dat de kandidaat niet geschikt wordt geacht als zij-instromer. Meer informatie over de subsidie lees je hier.

Aanmelden

Heb je vragen over het geschiktheidsonderzoek? Mail het MOC Servicebureau.
Heb je vragen over de scholing voor zij-instromer? Mail de studentenadministratie van de afdeling scholing.