Geschiktheidsonderzoek | Zij-instroomtraject

De zeven onderdelen van een geschiktheidsonderzoek

Het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers is erop gericht om vast te stellen of mensen van buiten het onderwijs geschikt zijn om als leerkracht in het primair onderwijs te werken. Het gaat om het vaststellen van eerder verworven competenties (EVC) en of deze in voldoende mate direct inzetbaar zijn voor de klas, al dan niet met aanvullende scholing. 

Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit zeven onderdelen:

Het geschiktheidsonderzoek begint met een eigenvaardigheidstoets voor rekenen (wiscat Pabo). De eigenvaardigheidstoets voor rekenen geeft een goede indicatie of de landelijke kennisbasistoets rekenen en wiskunde (verplicht voor alle leerkrachten in het primair onderwijs) binnen twee jaar gehaald kan worden. Om onderwijs te kunnen geven in het primair onderwijs, wordt de eigen vaardigheid voor rekenen voorwaardelijk geacht.

Voor het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring, dient een vaardigheidsniveau van minimaal 103 te worden behaald. Indien dit niveau bij de eerste afname niet behaald wordt, dan is het volgende van toepassing.

Uitslag 70-102: recht op één herkansing, en, indien de tijd tot de start van de scholing voor zij-instromers nog kort is, keuze om wel door te gaan met het geschiktheidsonderzoek. Voordeel: geen vertraging, behoud uitzicht op plaats in eerstvolgende opleidingsgroep. Nadeel: risico van het niet ontvangen van een geschiktheidsverklaring, terwijl wel tijd is besteed aan het geschiktheidsonderzoek en ook de volledige kosten moet worden betaald.

Uitslag 69 of minder: geen recht op herkansing.

Indien bij de tweede afname een uitslag tussen 70 en 102 wordt behaald, dan is er nog wel een mogelijkheid om een aanvraag te doen voor de deeltijd-pabo van de Marnix Academie.

Kandidaten die in het verleden al hebben deelgenomen aan de wiscat Pabo en hiervoor een score van 103 of meer hebben behaald, kunnen zich direct inschrijven voor het geschiktheidsonderzoek en voegen bij aanmelding hun bewijs hiervoor toe. 
 
Tijdens het gehele geschiktheidsonderzoek wordt gekeken naar mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Nederlandse taal. Indien er twijfel is over het niveau, kan besloten worden dat er een taaltoets moet worden afgenomen alvorens een geschiktheidsverklaring kan worden gegeven.

In dit onderdeel beschrijf je alle relevante leer- en werkervaringen en de daarbij verworven bekwaamheden in het aangereikte portfolio. Het portfolio is een document waarin gegevens (bewijzen) genoteerd en materialen bijgevoegd kunnen worden om aan te tonen aan welke bekwaamheidseisen je al voldoet. Het is belangrijk om bewijzen te leveren in de vorm van getuigschriften, referenties, werkstukken en dergelijke. Het portfolio moet gemaild worden naar het secretariaat van het Marnix Onderwijscentrum (zij-instroommoc@hsmarnix.nl) voordat de beroepspraktijkgerichte opdrachten en het criteriumgericht interview plaatsvinden.

Je wordt uitgenodigd op de Marnix Academie om individueel een aantal schriftelijke opdrachten te maken die gericht zijn op het ontwikkelen van lessen voor het vak en het voeren van gesprekken. Daarnaast analyseer je een aantal door leerlingen gemaakte opdrachten en bedenk je welke vervolghandelingen door de leraar gedaan kunnen worden.

Het criteriumgericht interview wordt afgenomen door twee assessoren: een opleidingsassessor van de hogeschool en een assessor uit de schoolpraktijk. Tijdens een interview van een uur worden verdiepende vragen gesteld naar aanleiding van het ingeleverde portfolio en de gemaakte praktijkgerichte opdrachten. Ook zullen er vragen gesteld worden over je visie op het beroep. Het doel van het CGI is het vinden van aanvullend bewijs voor de bekwaamheidseisen waarop het assessment zich richt.

In dit onderdeel worden onderscheiden: de lesvoorbereiding, de lesuitvoering en de zelfreflectie op de les. Het gaat hierbij om het uitvoeren van een les in een werkelijke klassensituatie op een school voor regulier of speciaal basisonderwijs (zie https://www.onderwijsconsument.nl/speciaal-onderwijs-en-speciaal-basisonderwijs-niet-hetzelfde). Dit mag de school zijn waar de je mee bekend bent. Ben je werkzaam op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, dan zoeken onze assessoren zelf een school, tenzij op het aanvraagformulier een school voor regulier of speciaal basisonderwijs is ingevuld waar de praktijkles kan plaatsvinden. 
Het is de bedoeling dat je je goed voorbereidt en over de les contact hebt met de desbetreffende groepsleerkracht. Tijdens de uitvoering zullen de assessoren achter in de klas observeren. Je vult vooraf een door ons vertstrekt lesvoorbereidingsformulier in.  Deze mail je vooraf naar de betrokken assessoren. In de Toelichting Praktijkles wordt aangegeven aan welke voorwaarden dit onderdeel moet voldoen.

Na afloop van de praktijkles is er de gelegenheid om terug te blikken op de gerealiseerde les. Je bereidt het reflectiegesprek voor en kunt daarvoor gebruik maken van het document Voorbereiding op het reflectiegesprek dat je ter plekke ontvangt. Je reflectie op de les is het uitgangspunt voor het reflectiegesprek met de assessoren.

Aansluitend op de praktijkles en de zelfevaluatie, volgt het reflectiegesprek. Dit gesprek heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt je reflectie op de les gevraagd en vergeleken met de observatie van de assessoren. Daarnaast zullen de assessoren vragen stellen met het oog op het vinden van bewijs voor nog niet aangetroffen bekwaamheden.

De laatste fase bestaat uit de beoordeling en de uitwerking van bevindingen in een rapportage, plus het advies van de assessoren. Nadat de rapportage is opgesteld, volgt een gesprek waarin door de assessoren een toelichting op de beoordeling aan de kandidaat wordt gegeven.

Voorbereiden op het geschiktheidsonderzoek

Tijdens de gehele procedure van het geschiktheidsonderzoek staan het aanleveren van bewijslast door de kandidaat zij-instromer en het vinden van bewijslast door twee assessoren centraal. Voor het aanleveren van bewijzen in de diverse fases van het onderzoek ben je als kandidaat zij-instromer zelf verantwoordelijk. 

De rol van de assessoren tijdens het geschiktheidsonderzoek. 
Tijdens het geschiktheidsonderzoek zijn de assessoren voortdurend op zoek naar bewijzen die de indicatoren van de bekwaamheden aantonen. Hiertoe zullen zij de aangeleverde documenten bestuderen, vragen aan je stellen en je observeren. De assessoren geven je gedurende het assessment geen feedback of een tussentijdse terugkoppeling. Veel kandidaten ervaren dit als een “eenzaam proces”, omdat ze niet weten “of ze op de goede weg zijn”. De reden dat je geen feedback krijgt, is dat de assessoren pas een goede beoordeling kunnen maken als alle onderdelen van je assessment zijn afgerond. Pas in de nabespreking hoor je van de assessoren wat hun bevindingen zijn. Na het opstellen van de rapportage, met daarin het advies, volgt het eindgesprek. Daarmee wordt het assessmenttraject afgerond.

Mogelijke uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek

Een geschiktheidsonderzoek brengt in beeld of jij als zij-instromer direct voor de klas kan en al voldoende in huis hebt om je met beperkte scholing te ontwikkelen tot ‘leerkracht startbekwaam’. De uitkomst van het geschiktheidsonderzoek kan volgens wettelijke regels zijn:

  • Volledig geschikt: de zij-instromer kan direct ingezet worden. Er is geen aanvullende scholing en begeleiding nodig. De zij-instromer kan bij een lerarenopleiding een aanvraag voor een bevoegdheid doen. In de praktijk komen we deze variant niet tegen.
  • Bijna volledig geschikt: de zij-instromer kan direct ingezet worden en ontvangt daartoe een geschiktheidsverklaring. Voor de daadwerkelijke bevoegdheidsverklaring Leraar primair onderwijs moet de zij-instromer afspraken maken met de lerarenopleiding om zijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. De maximale termijn van het zij-instroomtraject (scholing en begeleiding) is twee jaar.
  • Niet (volledig) geschikt: De zij-instromer is niet of niet direct in het onderwijs in te zetten en dient een opleiding te volgen tot leraar. In sommige situaties wordt de zij-instromer gevraagd om de keuze voor het onderwijs in heroverweging te nemen.

Subsidie zij-instroomtraject

Een bestuur (het bevoegd gezag) kan voor een zij-instromer bij DUO een subsidieaanvraag doen van €20.000 per zij-instromer. Met de subsidie kan het geschiktheidsonderzoek, de scholing en begeleiding worden betaald. Het geschiktheidsonderzoek wordt aangevraagd door het bevoegd gezag dat de zij-instromer in dienst wil nemen, of door de zij-instromer zelf. Het is raadzaam onderling goede afspraken te maken over de bekostiging van het geschiktheidsonderzoek en daarbij ook rekening te houden met de reële uitkomst dat de kandidaat niet geschikt wordt geacht als zij-instromer. Meer informatie over de subsidie lees je hier.

Meld je hier aan voor het geschiktheidsonderzoek

Download de informatiebrochure over het zij-instroomtraject.