Jonge kind

Peuters en kleuters zijn speciaal. Ze leren op een heel eigen manier en nemen daarmee een speciale plaats in binnen de school. 

Leren door spelen in een rijke leeromgeving 

In en door hun spel leren jonge kinderen zichzelf, de ander en het andere steeds beter kennen. Handelend in spelsituaties vindt ontwikkeling plaats. Op deze manier wordt de basis gelegd voor het latere schoolse leren. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn hierbij heel belangrijk. Zij zijn de spil en creëren een rijke leeromgeving waarin kinderen via spel en spelactiviteiten komen tot leeractiviteiten. Deze visie staat centraal in de cursussen en de teamtrainingen die het Marnix Onderwijscentrum verzorgt. 

Kansen voor het onderwijs aan peuters en kleuters 

Het ‘jonge kind’ staat volop in de belangstelling. Hierbij zijn twee bewegingen zichtbaar. Aan de ene kant is er een sterke beweging die ervoor pleit aandacht te hebben voor het specifieke van de vroegkinderlijke ontwikkeling en opvoeding. Aan de andere kant is er de roep om vroege signalering en doelgericht werken met jonge kinderen. Deze twee bewegingen zijn zichtbaar in publicaties en in de praktijk op (voor)scholen. Ze hoeven echter niet tegenstrijdig te zijn. Centraal staat de vraag: hoe leren jonge kinderen en wat is er nodig om hieraan tegemoet te komen? 

Handelingsgericht werken en passend onderwijs 

Passend onderwijs is de ontwikkeling die het voor elke leerling mogelijk maakt optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en van alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden. Stapsgewijs worden de kinderen in een groep in beeld gebracht: wat vragen de kinderen van de leerkracht of pedagogisch medewerker aan instructie, zorg en aandacht zodat gestelde doelen gehaald kunnen worden? Door eerst goed te observeren en daarna cyclisch en planmatig te handelen (handelingsgericht werken), kan worden afgestemd op de kinderen in de groep. Een goede organisatie is hierbij van belang, zodat de leerkracht of pedagogisch medewerker overzicht kan houden en de aandacht kan geven aan de kinderen die nodig is. Door het creëren van een rijke leeromgeving waarin kinderen zelfstandig kunnen werken, kan de leerkracht of pedagogisch medewerker instructie geven binnen de kleine kring. Klassenmanagement krijgt dan ook de nodige aandacht.  

In-company begeleiding 

Voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers is het de uitdaging om het aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Adviseurs van het Marnix Onderwijscentrum hebben ruime ervaring in het begeleiden van dit proces in teams. Het eigene van het onderwijsaanbod in de kleuter- en peutergroepen staat centraal, waarbij wordt gewerkt vanuit de eigen praktijksituatie in de groep. 

(Post-hbo)Opleidingen en cursussen

Wij bieden diverse cursussen en een post-hbo opleiding aan, specifiek gericht op het jonge kind. De post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist is ook geschikt voor coördinatoren van een IKC, kinderdagverblijf of de onderbouw van een school. Veel van onze cursussen zijn ook geschikt voor pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60