Realistisch reken- wiskundeonderwijs

Binnen het expertisegebied Realistisch reken-wiskundeonderwijs van het Marnix Onderwijscentrum richten we ons op 4 tot 12-jarige leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarbij is aandacht voor een soepele overgang van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) naar het basisonderwijs. In het aanbod voor 4 tot 12-jarigen ligt de nadruk op afstemming van het rekenonderwijs tussen de groepen. In al onze opleidingen en cursussen voor rekenen staat een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 centraal. Daarnaast is aandacht voor een soepele overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs.  

Visie

Onze nascholing sluit aan op de visie van realistisch reken-wiskundeonderwijs met drie uitgangspunten: 

 1. Realistisch, actief en onderzoekend leren 
  In het reken-wiskundeonderwijs vormt de realiteit het startpunt én het toepassingsgebied van rekenactiviteiten. Met functionele en herkenbare contexten wordt in het realistisch reken-wiskundeonderwijs een brug geslagen tussen de belevingswereld van leerlingen en het wiskundig denken. Zelf op onderzoek uitgaan maakt het beredeneren, verklaren en reconstrueren van wiskundige verschijnselen mogelijk op elk niveau. 
   
 2. Vakkundige begeleiding 
  De leraar is de spil van het leerproces. Als je zelf enthousiast met reken-wiskundeactiviteiten aan de slag gaat, motiveert dat de leerlingen om ook onderzoekend aan de slag te gaan. Dat vraagt uiteraard gedegen vakkennis van de leraar. Zelf vaardig zijn (of worden) in het oplossen van reken-wiskundeproblemen is de basis voor een correcte didactische instructie. In onze nascholingen besteden wij aandacht aan de eigen gecijferdheid en de didactische uitwerking daarvan in de klas. 
   
 3. Een rijke leeromgeving 
  Het goed gebruiken van de rekenmethode is van belang voor de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in school. Die kwaliteit is te versterken door de methode aan te vullen met actuele voorbeelden van rekenen-wiskunde. 

Onderzoek en innovatie 

Adviseurs van het Marnix Onderwijscentrum waren afgelopen jaren samenwerkingspartner van de Universiteit Utrecht in het onderzoeksproject Gedifferentieerd Rekenonderwijs. Ook waren we betrokken bij het onderzoek van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) naar Passende Perspectieven voor Rekenen, over ontluikende gecijferdheid en techniek bij kleuters. In dit project zijn meet-en meetkundeactiviteiten voor kleuters ontwikkeld. Op dit moment doen wij mee aan het traject Rekenen op spel.  

In-company begeleiding

Het invoeren en organiseren van goed rekenonderwijs vergt maatwerk en oog voor de specifieke context van de school. Wat zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de teamleden? Welke vragen hebben leraren, wat is hun handelingsverlegenheid? De handelingsverlegenheid kan op verschillende niveaus starten. Bijvoorbeeld: bij een leerling stagneert het leerproces. Die stagnatie kan vragen oproepen over het werken met groepsplannen. Dit heeft directe consequenties voor de schoolontwikkeling. De begeleiding kan daarom op verschillende niveaus insteken. Het verbeteren van het reken-wiskundeonderwijs raakt de hele organisatie. 

Bij in-company begeleiding kan gedacht worden aan: 

Kwaliteitszorg 

 • Advisering over rekenbeleid aan schoolbesturen, directies en schoolteams; 
 • Analyse van toetsresultaten en het opstellen van verbeterplannen voor opbrengst- en resultaatgericht werken; 
 • Het monitoren en evalueren van verbeteracties; 
 • Leerlijnen en de begeleiding in school. 

Advisering rondom opbrengstgericht en resultaatgericht werken 

 • Begeleiding bij het interactiever maken van het reken-wiskundeonderwijs; 
 • Begeleiding bij een rijke leeromgeving rekenen-wiskunde; 
 • Het opzetten van een doorlopende leerlijn voor vroegschoolse periode, basis- en voortgezet onderwijs; 
 • Het implementeren van leerlijnen rekenen (gekoppeld aan de referentieniveaus) op schoolniveau; 
 • Begeleiding van leerkrachten in de klas; 
 • Begeleiding van rekenwerkgroepen (bijvoorbeeld bij het kiezen en invoeren van een rekenmethode); 
 • Het verzorgen van themabijeenkomsten over reken-wiskundeonderwijs. 

Specifieke instructiebehoeften rekenen 

 • Advisering en ondersteuning bij het Handelingsgericht werken (HGW) voor rekenen-wiskunde; 
 • Advisering en ondersteuning bij het uitwerken van het referentieniveau rekenen; 
 • Ondersteuning, training en coaching op specifieke vaardigheden; 
 • Vraagstukken rondom ernstige rekenproblemen, waaronder de implementatie van het landelijk protocol ERWD (Ernstige Reken problemen en dyscalculie). 

(Post-hbo)Opleidingen en cursussen

Het Marnix Onderwijscentrum verzorgt de volgende post-hbo-opleidingen en cursussen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs:

 

Onze adviseurs Realistisch reken- wiskundeonderwijs

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60