Reken-Wiskundeonderwijs

Binnen het expertisegebied Realistisch reken-wiskundeonderwijs van het Marnix Onderwijscentrum richten we ons op 4 tot 12-jarige leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarbij is aandacht voor een soepele overgang van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) naar het basisonderwijs. In het aanbod voor 4 tot 12-jarigen ligt de nadruk op afstemming van het rekenonderwijs tussen de groepen. In al onze opleidingen en cursussen voor rekenen staat een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 centraal. Daarnaast is aandacht voor een soepele overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs.  

Visie

Het Marnix Onderwijscentrum heeft ruime ervaring in het begeleiden van scholen bij het vormgeven en verstevigen van het reken-wiskundeonderwijs. Onze adviseurs hebben veel ervaring en kennis van de reken-wiskundeontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. Daarbij hebben we aandacht voor een stevig fundament en een soepele overgang van voor- en vroegschoolse educatie naar het basisonderwijs (0-4 jaar). Ook de uitstroom van het basis- naar het voortgezet onderwijs (12-14 jaar) heeft onze aandacht. In de post-hbo-opleiding tot rekencoördinator staat het onderzoeken en verstevigen van het reken-wiskundeonderwijs in de school centraal. Onze adviseurs hebben veel ervaring en expertise op verschillende onderwerpen en vertalen dit graag naar uw schoolsituatie in hun advies en begeleiding.


Onderzoek en innovatie 

Het Kenniscentrum Reken-wiskundeonderwijs van het Marnix Onderwijscentrum heeft onderzoek en innovatie hoog in het vaandel staan. Onze adviseurs zijn daarom actief en betrokken bij verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten. Zo zijn onze adviseurs actief gesprekspartner en betrokken in verschillende netwerken. De projecten waar onze adviseurs op dit moment bij betrokken zijn, zijn: De Nationale Rekencoördinatorendag, actualisatie kerndoelen basisonderwijs, en basisvaardigheden rekenen-wiskunde versterken.


Advisering en begeleiding op maat

Het invoeren en organiseren van goed reken-wiskundeonderwijs vergt maatwerk en oog voor de specifieke context van de school. Wat zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de teamleden? Welke vragen hebben leraren, wat is hun handelingsverlegenheid? De handelingsverlegenheid kan op verschillende niveaus starten. Bijvoorbeeld als een leerling het leerproces stagneert. Die stagnatie kan vragen oproepen over het werken met groepsplannen. Dit heeft directe consequenties voor de schoolontwikkeling. De begeleiding kan daarom op verschillende niveaus insteken. Het verbeteren van het reken-wiskundeonderwijs raakt de hele organisatie.

Bij advisering en begeleiding kan gedacht worden aan:

Goed reken-wiskundeonderwijs op schoolniveau:

 • Advisering over rekenbeleid aan schoolbesturen, directies en schoolteams
 • Een rekenscan in de school: analyse van toetsresultaten en het opstellen van verbeterplannen voor de school 
 • Op weg naar gepersonaliseerd/digitaal leren: werken vanuit leerlijnen en het maken van beredeneerde keuzes in onderwijsaanbod en -middelen in de school
 • Het implementeren van leerlijnen rekenen (gekoppeld aan de referentieniveaus) op schoolniveau met oog en aandacht voor een doorlopende leerlijn voor de vroegschoolse periode, basis- en voortgezet onderwijs
 • De mogelijkheid om een post-hbo-opleiding te volgen voor een rekencoördinator in de school

Goed reken-wiskundeonderwijs op klassenniveau: 

 • Ondersteuning bij het interactiever maken van het reken-wiskundeonderwijs
 • Advisering bij het verrijken van het reken-wiskundeonderwijs voor sterke rekenaars
 • Begeleiding bij het verrijken van de speelleeromgeving voor rekenen-wiskunde 
 • Coaching van leerkrachten in de klas en rekenwerkgroepen (bijvoorbeeld bij het kiezen en invoeren van een rekenmethode)
 • Het verzorgen van themabijeenkomsten over reken-wiskundeonderwijs

Goed reken-wiskundeonderwijs op leerlingniveau:

 • Advisering en ondersteuning bij het begeleiden van leerlingen met rekenproblemen (bijvoorbeeld door het voeren van rekengesprekken)
 • Advisering en ondersteuning bij het begeleiden van sterke rekenaars (bijvoorbeeld door het verrijken van reken-wiskundeactiviteiten en uitleg/instructie van denkopgaven)
 • Begeleiding en advisering bij de uitwerking van de referentieniveaus rekenen
 • Begeleiding en advisering bij het ondersteunen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (analyseren onderwijsbehoeften aan de randen, selecteren en aanpassen van uitdagend en/of aansluitend onderwijsmateriaal voor deze specifieke doelgroep)
 • Vraagstukken rondom ernstige rekenproblemen, waaronder de implementatie van het landelijk protocol ERWD (Ernstige Rekenproblemen en dyscalculie)
   

Post-hbo-opleiding, advies/begeleiding en in company

Het Marnix Onderwijscentrum heeft het volgende aanbod op het gebied van reken-wiskundeonderwijs:

 

Onze adviseurs Realistisch reken- wiskundeonderwijs

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60