Reken-Wiskunde

Binnen het expertisegebied Realistisch reken-wiskundeonderwijs van het Marnix Onderwijscentrum richten we ons op 4 tot 12-jarige leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarbij is aandacht voor een soepele overgang van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) naar het basisonderwijs. In het aanbod voor 4 tot 12-jarigen ligt de nadruk op afstemming van het rekenonderwijs tussen de groepen. In al onze opleidingen en cursussen voor rekenen staat een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 centraal. Daarnaast is aandacht voor een soepele overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs.  

Visie

Binnen het expertisegebied Reken-wiskunde van het Marnix Onderwijscentrum richten we ons op het reken-wiskundeonderwijs aan 4 tot 12-jarige leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Daarbij is aandacht voor een soepele overgang van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) naar het basisonderwijs én het voortgezet onderwijs. In het aanbod en de begeleiding van leraren en schoolteams ligt de nadruk op een doorgaande lijn in de reken-wiskundeontwikkeling van leerlingen én betekenisvol en goed reken-wiskundeonderwijs. Onze nascholing sluit aan op de volgende drie uitgangspunten: 1. Realistisch, actief en onderzoekend leren In het reken-wiskundeonderwijs vormt de realiteit het startpunt én het toepassingsgebied van rekenactiviteiten. Met functionele en herkenbare contexten wordt in het realistisch reken-wiskundeonderwijs een brug geslagen tussen de belevingswereld van leerlingen en het wiskundig denken. Zelf op onderzoek uitgaan maakt het beredeneren, verklaren en reconstrueren van wiskundige verschijnselen mogelijk op elk niveau. 2. Vakkundige begeleiding De leraar is de spil van het leerproces. Als je zelf enthousiast met reken-wiskundeactiviteiten aan de slag gaat, motiveert dat de leerlingen om ook onderzoekend aan de slag te gaan. Dat vraagt uiteraard gedegen vakkennis van de leraar. Zelf vaardig zijn (of worden) in het oplossen van reken-wiskundeproblemen is de basis voor een correcte didactische instructie in de klas. 3. Een rijke leeromgeving Het goed gebruiken van de reken-wiskundemethode is van belang voor de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in school. Die kwaliteit is te versterken door de methode aan te vullen met actuele voorbeelden van rekenen-wiskunde, uitdagende materialen én een wiskundige attitude van de leerkracht.

Onze nascholing sluit aan op de visie van realistisch reken-wiskundeonderwijs met drie uitgangspunten: 

 1. Realistisch, actief en onderzoekend leren 
  In het reken-wiskundeonderwijs vormt de realiteit het startpunt én het toepassingsgebied van rekenactiviteiten. Met functionele en herkenbare contexten wordt in het realistisch reken-wiskundeonderwijs een brug geslagen tussen de belevingswereld van leerlingen en het wiskundig denken. Zelf op onderzoek uitgaan maakt het beredeneren, verklaren en reconstrueren van wiskundige verschijnselen mogelijk op elk niveau. 
   
 2. Vakkundige begeleiding 
  De leraar is de spil van het leerproces. Als je zelf enthousiast met reken-wiskundeactiviteiten aan de slag gaat, motiveert dat de leerlingen om ook onderzoekend aan de slag te gaan. Dat vraagt uiteraard gedegen vakkennis van de leraar. Zelf vaardig zijn (of worden) in het oplossen van reken-wiskundeproblemen is de basis voor een correcte didactische instructie. In onze nascholingen besteden wij aandacht aan de eigen gecijferdheid en de didactische uitwerking daarvan in de klas. 
   
 3. Een rijke leeromgeving 
  Het goed gebruiken van de rekenmethode is van belang voor de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in school. Die kwaliteit is te versterken door de methode aan te vullen met actuele voorbeelden van rekenen-wiskunde. 

Onderzoek en innovatie 

Adviseurs van het Marnix Onderwijscentrum waren afgelopen jaren samenwerkingspartner én betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, zoals: Gedifferentieerd Rekenonderwijs (in samenwerking met de Universiteit Utrecht), Passende Perspectieven voor Rekenen (in samenwerking met Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)), Ontluikende gecijferdheid en techniek bij kleuters (in samenwerking met collega’s van Saxion), Meetkunst (in samenwerking met Universiteit Utrecht) en Reken op Spel (in samenwerking met collega’s van de iPabo). Daarnaast hebben zij materiaal ontwikkeld voor rekenen-wiskunde in groep 3 in zes hoeken vanuit de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO). Onze adviseurs zijn ook betrokken bij Research en Designonderzoeken van de bacheloropleiding, waarbij zij intensief de methodiek van Lesson Study inzetten om de kloof tussen theorie en praktijk bij het reken-wiskundeonderwijs te overbruggen.

In-company begeleiding

Het invoeren en organiseren van goed reken-wiskundeonderwijs vergt maatwerk en oog voor de specifieke context van de school. Wat zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de teamleden? Welke vragen hebben leraren, wat is hun handelingsverlegenheid? De handelingsverlegenheid kan op verschillende niveaus starten. Bijvoorbeeld: bij een leerling stagneert het leerproces. Die stagnatie kan vragen oproepen over het werken met groepsplannen. Dit heeft directe consequenties voor de schoolontwikkeling. De begeleiding kan daarom op verschillende niveaus insteken. Samen met de schoolleider, de IB’er en de rekencoördinator in de school ontwerpt de betrokken adviseur op basis van een vrijblijvend intakegesprek een passende offerte voor de school.

Bij in-company begeleiding kan gedacht worden aan:

Kwaliteitszorg

 • Advisering over rekenbeleid aan schoolbesturen, directies en schoolteams
 • Observeren, signaleren en analyseren van leerlinggegevens rekenen-wiskunde en het opstellen van verbeterplannen voor het reken-wiskundeonderwijs in de school (scan)
 • Het monitoren en evalueren van verbeteracties
 • Advisering bij het anders organiseren van het reken-wiskundeonderwijs
 • Professionalisering van het leerkrachtenteam op bepaalde domeinen, leerlijnen rekenen-wiskunde
 • Begeleiding en het opstellen van een passend protocol voor leerlingen die moeite hebben met rekenen-wiskunde of juist hierin een ontwikkelingsvoorsprong hebben
 • Professionalisering in het begeleiden en ontwerpen van uitdagend reken-wiskundeonderwijs, waaraan ieder kind kan deelnemen én wordt uitgedaagd

Advisering bij de versterking van het reken-wiskundeonderwijs

 • Begeleiding bij het interactiever maken van het reken-wiskundeonderwijs
 • Uitbreiding van de rijke leeromgeving rekenen-wiskunde in de school
 • Het opzetten van een doorlopende leerlijn voor vroegschoolse periode, basis- en voortgezet onderwijs
 • Het implementeren van leerlijnen rekenen (gekoppeld aan de referentieniveaus) op schoolniveau
 • Begeleiding van leerkrachten in de klas
 • Begeleiding van rekenwerkgroepen/professionele leergemeenschappen (bijvoorbeeld bij het kiezen en invoeren van een rekenmethode)
 • Het verzorgen van themabijeenkomsten over reken-wiskundeonderwijs

Specifieke instructiebehoeften rekenen

 • Advisering Advisering bij het opstellen van beleid bij sterke en zwakke rekenaars (van plusdoelen tot passende perspectieven)
 • Advisering en ondersteuning bij gepersonaliseerd reken-wiskundeonderwijs
 • Training bij het voeren van rekengesprekken

(Post-hbo)Opleidingen en cursussen

Het Marnix Onderwijscentrum verzorgt de volgende post-hbo-opleidingen en cursussen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs:

 

Onze adviseurs Realistisch reken- wiskundeonderwijs

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60