Taal

Het Marnix Onderwijscentrum is gespecialiseerd in taal- en leesonderwijs in het (speciaal) basisonderwijs, waaronder scholen met nieuwkomers. Wij benaderen het taalonderwijs vanuit een meertalige visie. Identiteits- en taalontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onze nascholing sluit aan op de visie van interactief taalonderwijs, waarvan de uitgangspunten zijn: betekenisvol, sociaal en strategisch leren (Expertisecentrum Nederlands, 2020). Daarbij leggen we de verbinding met de drieslag van Biesta (2020): persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie.  

Betekenisvol leren 

Kinderen leren het beste wanneer zij dat doen in echte situaties die betekenis voor hen hebben en die hen aanspreken, zowel in de thuiscontext als de schoolcontext. Leraren geven onderwijs in functionele contexten en zorgen ervoor dat leerlingen authentieke leertaken krijgen. In het taalonderwijs schrijven leerlingen teksten over iets dat hen aanspreekt, bijvoorbeeld een briefje schrijven aan opa, oma, vader of moeder.  

Sociaal leren 

Het leren van taal is een sociaal leerproces. Kinderen leren taal in interactie met anderen. In het taalonderwijs laten leraren voorbeeldgedrag zien, waardoor leerlingen de mogelijkheden van gesproken taal leren kennen. Door met en van elkaar te leren wordt zowel gewerkt aan taalvaardigheid als aan het met elkaar leren (Biesta, 2020).  

Strategisch leren 

Als leraren uitleggen en voordoen hoe de talige activiteiten uitgevoerd kunnen worden, leren leerlingen hoe ze taalproblemen kunnen aanpakken. Hoe kun je het beste een samenvatting schrijven? Hoe lees je een informatieve tekst? Daarbij leren leerlingen cognitieve en metacognitieve strategieën inzetten. 

Implementatie van goed taalonderwijs gaat uit van de context waarin de vernieuwing plaatsvindt. Daarbij spelen innovatieprocessen en leiderschapskwaliteiten ook een grote rol.  

Onderzoek en innovatie

In de afgelopen jaren hebben adviseurs van het Marnix Onderwijscentrum in samenwerking met andere instellingen een inhoudelijke bijdrage geleverd in onderzoek rond het stimuleren van mondelinge taalvaardigheden en de taaldenkontwikkeling van kinderen. De resultaten zijn verwerkt in de websites: www.uitdagentotgesprek.nl en www.taal-in-spel.nl. Tevens zijn onze experts betrokken bij masters als Leren & Innoveren en Toekomstgerichtonderwijs. 

In-company begeleiding

Het invoeren en organiseren van goed taalonderwijs vergt maatwerk en oog voor de specifieke context van de school of het beleid binnen een bestuur. In een vrijblijvend intakegesprek verkennen we op welk niveau het vraagstuk ligt en op welke ontwikkelingen er aangesloten kan worden. De begeleiding kan daarom op verschillende niveaus insteken, bijvoorbeeld op het niveau van de klas of van de leerkracht, maar ook op school- of bestuursniveau.   

Bij een begeleidingstraject kan gedacht worden aan thema’s zoals woordenschatonderwijs, taalrondes (stellen), mondelinge communicatie, taal bij de vakken, leesplezier en schoolspecifiek beleid op taal. 

Voorbeelden van actuele in-company trajecten:  

 • Begrijpend en verdiepend lezen stimuleren 
 • Dagelijkse taal en schooltaal stimuleren door middel van scaffolding 
 • De doorgaande leerlijn op alle domeinen (lezen, schrijven, spreken, luisteren en taalverzorging) 
 • De dyslexie-protocollen afstemmen op de schoolsituatie 
 • Taal- en zaakvakdoelen geïntegreerd benaderen 
 • Taalonderwijs organiseren in een veranderende schoolorganisatie 
 • Meertaligheid en Tweede taalverwerving 
 • Leerkrachtvaardigheden versterken voor het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid 
 • Stelonderwijs versterken en koppelen aan zaakvakken 
 • Invoeren van Passende Perspectieven op Taal 
 • Individuele coachtrajecten 
 • Het opzetten van een doorlopende leerlijn voor de vroegschoolse periode, de basisschool en het voortgezet onderwijs op bovenschools- en schoolniveau 

(Post-hbo)Opleidingen en cursussen

Het Marnix Onderwijscentrum verzorgt een breed scala aan (post-hbo)opleidingen en cursussen op het gebied van taal/leesonderwijs, waaronder Nederlands als tweede taal (NT2). Ons doel is om professionals op te leiden die vanuit kennis de kwaliteit van het taal/leesonderwijs op de school en in de groep versterken. In de opleidingen worden specialisten opgeleid die in staat zijn om mee te denken in het vormgeven van beleid en die vanuit kennis innovatieprocessen op school mee vorm kunnen geven. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60