Jonge Kind Specialist (Post HBO)

Ontwikkel onderwijsaanbod voor het jonge kind en geef dit vorm in de praktijk.

Deze opleiding start op 19 september 2022. Je kunt je nog inschrijven.       Meld je aan

Opbrengst

Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Het kind, ouders en collega’s worden hierbij gezien als ‘learning partners’. Je kent de ontwikkelingslijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat groeps-overzichten en groepsplannen te maken met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team kennisoverdracht en verandertrajecten kunt realiseren.

Over het programma

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als hij op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat echter de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt. 

Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. Alle ontwikkelingslijnen komen samen in het spel. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben de kennis van ontwikkelingslijnen en ontwikkelingsgebieden paraat. Zij weten deze in te zetten bij het creëren van rijke leeromgevingen, voorbedachte leersituaties en bij spontaan ontstane leersituaties. Daarmee geven ze geen vakken. Het gaat om het aanbod en de kwaliteit van de interventies.  Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en het stimuleren van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt. 

Het opzetten van een lerend netwerk binnen de voorschool, peuterspeelzaal en/of het (onderbouw)team maakt eveneens deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. Van de student vereist dit een onderzoekende houding, kennis van verandertrajecten, een open mindset en het op zich kunnen nemen van verschillende professionele rollen (kartrekker, netwerker, organisator, onderzoeker, collega, etc.). 

De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Er is sprake van zogenaamd T-shaped learning: naast uitvoeren van onderzoek en verwerken van kennis, maken vaardigheden en tools als samenwerken, met elkaar het debat aangaan, delegeren, de dialoog aangaan naar wat de ander bijvoorbeeld drijft, etc. onderdeel uit van de opleiding. Hierbij vindt voortdurend zelfreflectie plaats. Van de studenten wordt verwacht dat zij werken vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeen-komsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de studenten. 

Inhoud

Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden, waarbij studenten van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2015).

De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind
 • Observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen
 • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
 • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
 • Passend onderwijs (Het kind en de ouders/verzorgers worden hierbij gezien als ‘learning partner’, opbrengstgericht werken groepsoverzichten en -plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind)

Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • Sociale media en kleuters
 • Creativiteit/muziek
 • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
 • Wereldoriëntatie
 • Wetenschap en techniek
 • Ouderbetrokkenheid
 • Verandermanagement

De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het totaalaanbod. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Jonge Kind Specialist.

Voor wie?

Leraren onderbouw, pedagogisch medewerkers.

Aan te schaffen literatuur

 • Brouwers, H. (2019). Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Coutinho. 

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur.

Docenten

Margreet van de Water

Kosten

€2.750

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
maandag 19 september 2022 10.00-17.00 uur  
maandag 10 oktober 2022 10.00-17.00 uur  
maandag 7 november 2022 10.00-17.00 uur  
maandag 28 november 2022 10.00-17.00 uur  
maandag 23 januari 2023 10.00-17.00 uur Bijeenkomst en voortgangsassessment
maandag 20 februari 2023 10.00-17.00 uur  
maandag 20 maart 2023 10.00-17.00 uur  
maandag 17 april 2023 10.00-17.00 uur  
maandag 12 juni 2023 10.00-17.00 uur Eindassessment en diplomering

 

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Margreet van de Water. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.