Leerspecialist/RT Basisopleiding (Post HBO)

Leerspecialist/RT Basisopleiding (Post HBO)

Wil jij leerspecialist worden? Volg de post-hbo-opleiding Leerspecialist/Remedial Teaching en word de zorgprofessional die de onderwijsbehoeften van leerlingen met een hulpvraag kan ondersteunen.

8 bijeenkomsten   | Start september 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Leerspecialist/RT jou op?  

De opleiding Leerspecialist/RT is gericht op het uitbreiden en verdiepen van kennis en vaardigheden over specifieke onderwijsbehoeften. Je ontwikkelt vaardigheden in het signaleren, diagnosticeren en remediëren van problemen bij het lezen, spellen, schrijven en rekenen. Jij bent de zorgprofessional die met pedagogische en didactische kennis, en daarbij passende competenties, de onderwijsbehoeften van leerlingen met een hulpvraag in de school kan ondersteunen. Co-teaching en consultatieve leerlingbegeleiding helpen je om collega’s actief te betrekken bij de ondersteuning van deze specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Wat is het belang van deze post-hbo-opleiding? 

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs is een passende onderwijsplek voor leerlingen een vereiste. De onderwijsbehoeften van leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen, vraagt om professionele begeleiding en om het deskundig in kaart brengen van een optimale leeromgeving voor de leerling. Gespecialiseerde kennis en ondersteuningsvaardigheden zijn daarom vaak gewenst en noodzakelijk. Na de post-hbo-opleiding Leerspecialist/Remedial Teaching ben jij de professional die deze hulp binnen en buiten de klas kan bieden. 

Meld je aan voor de voorlichting

Opbouw van de post-hbo-opleiding Leerspecialist/RT 

Als leraar (speciaal) basisonderwijs krijg je steeds meer zelf de verantwoordelijkheid in het onderkennen en begeleiden van onderwijsbehoeften van leerlingen. Een beperkt aantal scholen heeft een leerspecialist/remedial teacher met een ambulante taakstelling.   

De opleiding Leerspecialist/RT is gericht op het uitbreiden en verdiepen van het handelingsrepertoire van leraren in het omgaan met speciale onderwijsbehoeften. De kerntaken van een leerspecialist/remedial teacher zijn het diagnosticeren en behandelen van problemen in het leren. Daarnaast verwerf je ook vaardigheden in het onderkennen van en voorzien in ondersteuningsbehoeften van collega’s.  

Visie  

De opleiding Leerspecialist/RT werkt vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken wordt een doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staat. Door de onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen verbetert het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten verhoogd.  

Handelingsgerichte diagnostiek steunt op het handelingsgericht werken. De leerspecialist/RT’er is in staat te onderkennen wanneer en bij welke hulpvraag ook specifiek onderzoek nodig is. Een deel van dat onderzoek kan de leerspecialist zelf uitvoeren. 

Competenties  

De opleiding Leerspecialist/RT is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties verworven in een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren. In de opleiding tot leerspecialist / remedial teacher maak je een portfolio met praktijkgerichte opdrachten. Je toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet.  

De competenties die worden ontwikkeld zijn:  

 • Interpersoonlijk competent  
 • Pedagogisch competent  
 • Vakinhoudelijk en didactisch competent  
 • Organisatorisch competent  
 • Competent in samenwerken in een team  
 • Competent in het samenwerken met de omgeving  
 • Competent in zelfreflectie en ontwikkeling 

Deze competenties toon je aan in de uitwerking van de praktijkopdrachten in je eigen school. De kwaliteit van deze opdrachten en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments.   

Leermodel  

Leren en kennisontwikkeling gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van de student wordt een actieve leerhouding en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces verwacht.  

De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen je eigen school en vraagt hierop feedback van collega’s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd.  

Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces begeleid door de docenten en door het werken in een leerteam.  

Thema's in de opleiding tot leerspecialist 

Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken zijn de basis in de opleiding Leerspecialist/RT voor de volgende inhouden die in de thema’s aan de orde komen:  

 • Het onderzoeken van kinderen  
 • Het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en individuele handelingsplannen  
 • Het selecteren van (ortho)didactische materialen en leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de handelingsplanning  
 • Het overleggen over de inhoud, de afstemming en de organisatie van de hulp met collega’s en ouders  
 • Het begeleiden van leerlingen in en buiten de groep  
 • Het realiseren van begeleiding in de groep  

Toetsing en evaluatie van het leerproces  

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit:  

 • Een intakegesprek van 30 minuten (na de inschrijving en voor de start van de opleiding)  
 • Een voortgangsassessment 30 minuten (tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen, halverwege de opleiding)  
 • Een eindassessment van 30 minuten (aan het eind van de opleiding)  

Voor wie is de post-hbo-opleiding Leerspecialist/RT?  

Bevoegde leraren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Leerspecialist/RT? Neem dan contact op met Anette de Groot. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau. 

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland 

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s


De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister.

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

Intakegesprek op afspraak    
donderdag 5 september 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 3 oktober 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 7 november 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 12 december 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 23 januari 2025 10.00-16.30 uur Voortgangsassessment (in leerteams)
donderdag 13 februari 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 20 maart 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 17 april 2025 10.00-16.30 uur Bijeenkomst met schoolleiders
donderdag 22 mei 2025 10.00-16.30 uur  
donderdag 12 juni 2025 10.00-16.30 uur Eindassessments
woensdag 2 juli 2025 17.00-19.00 uur Diplomering

 

Naast de fysieke bijeenkomsten worden minimaal 3 bijeenkomsten van 2 uur ingepland met het leerteam. Deze afspraken kunnen in onderling overleg ook digitaal worden gemaakt. Na de 2e en de 6e bijeenkomst is het begeleid leerteammoment met een docent; tijd in overleg met het leerteam.

Aan te schaffen literatuur 

 • Pameijer,N. & T. van Beukering (2020). Handelingsgerichte diagnostiek. Leuven/Voorburg: Acco. ISBN13 9789033497933 
   

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een postbachelordiploma Leerspecialist/RT en word je opgenomen in het abituriëntenregister.
 

Na de post-hbo-opleiding Leerspecialist/Remedial Teaching 

Taken die je na het succesvol afronden van deze opleiding kunt vervullen zijn:

 • signaleren, diagnosticeren en remediëren van onderwijsbehoeften van leerlingen en hun leerkrachten bij het lezen, spellen, schrijven en rekenen
 • binnen alle ondersteuningsniveaus met pedagogische en didactische kennis en daarbij passende competenties, de onderwijsbehoeften van leerlingen met een hulpvraag in de school begeleiden
 • collega's actief betrekken bij de ondersteuning van deze specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen door middel van co-teaching en consultatieve leerlingbegeleiding

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Anette de Groot. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.