Specialist Nieuwkomersonderwijs (Post HBO)

Veel scholen en leraren hebben te maken met in- en uitstroom van nieuwkomers. Het vraagt om kennis en vaardigheden om nieuwkomers te begeleiden in de eerste vijf jaren van het onderwijs in de Nederlandse context. Specialist nieuwkomersonderwijs biedt leraren handvatten om passend onderwijs voor deze doelgroep te organiseren en te verzorgen.

Neem deel aan onze online voorlichting! Meld je hier aan.

Opbrengst

Je bent in staat om onderwijs aan nieuwkomers vorm te geven in de praktijk op jouw school. Je kunt vanuit kennis over de doelgroep jouw collega’s ondersteunen bij vraagstukken die met het lesgeven aan nieuwkomers in elke vorm van onderwijs samenhangen. 

Over het programma 

In deze opleiding is 'omgaan met diversiteit' uitgangspunt, daarbij wordt aan ontwikkeling van de volgende competenties gewerkt: 

 • Pedagogisch competent in het omgaan met gedrag en trauma 

 • Didactisch competent in het verzorgen van Nederlands als tweede taal vanuit een meertalige blik 

 • Interpersoonlijk competent in het contact met leerlingen, ouders en omgeving 

 • Organisatorisch competent in het inrichten van het onderwijsaanbod aan deze, steeds wisselende, doelgroep

Je leert werken vanuit een visie op het omgaan met een cultureel diverse groep. Vanuit cultureel sensitief handelen reflecteer je op jezelf, je groep, de school en de omgeving. Je leert om te gaan met gedrag (en eventueel trauma’s) van de leerlingen en daarbij ben je in staat een veilig pedagogisch klimaat te realiseren binnen de kaders van het onderwijs aan nieuwkomers. Je leert om vanuit de interculturele communicatiegesprekken met leerlingen en ouders voor te bereiden en uit te voeren. In samenwerking met collega’s en externe deskundigen weet je de multidisciplinaire context te betrekken om een optimale onderwijssituatie te bewerkstelligen. Vanuit kennis over NT2 en meertaligheid weet je onderwijs vorm te geven vanuit een geïntegreerde visie op taal/talen. Je leert omgaan met verschillen; onderwijsbehoeften van leerlingen te signaleren, analyseren en monitoren en een passend klassenmanagement vorm te geven.  

Onderwerpen

De volgende thema’s komen aan bod: 

 • Theorie: tweedetaalverwerving, meertaligheid, (culturele) diversiteit 

 • Didactiek van geintegreerd taalontwikkelend werken (in alle vakken)  

 • Intake, observeren en signaleren van onderwijsbehoeften en bewust onderbouwen van door-/uitstroomprofiel 

 • Interculturele communicatie, voeren van oudergesprekken, kennis van achtergronden van nieuwkomers, ‘omgaan met diversiteit’ 

 • Pedagogisch klimaat, kennis van executieve functies, omgaan met gedrag en trauma, waaronder psycho-educatie en traumasensitief lesgeven 

 • Klassenmanagement en organisatie 

Benieuwd wat studenten van de post-hbo opleiding vinden? Bekijk deze video.  

Rolontwikkeling op competenties 

Voor het lesgeven aan nieuwkomers zijn specifieke competenties gedefinieerd. Deze vormen de basis van de opleiding. Door het lezen van literatuur en door binnen je eigen school praktijkopdrachten uit te voeren, verwerf je specifieke competenties voor het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers in een taalklas of in het regulier onderwijs. 

Je leest literatuur en verzamelt de tijdens de opleiding uitgevoerde praktijkopdrachten in je portfolio en reflecteert daarop. Daarmee toon je jouw rolontwikkeling aan op de specifieke competenties. 

Formatieve evaluatie wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. Deze bestaat uit: 

 • Een intakegesprek 

 • Tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen 

 • Een eindgesprek   

Certificering 

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Specialist Nieuwkomersonderwijs.

Voor wie?

Leraren basisonderwijs en/of eerste opvangonderwijs die zich specialiceren in het onderwijs aan nieuwkomers. De opleiding verbindt de theorie aan de praktijk en het is dan ook wenselijk dat leraren onderwijs (gaan) verzorgen aan de doelgroep of daar ervaring mee hebben

Door deelnemers aan te schaffen literatuur 

 • Coppens,L.; Kregten, C. van & Schneijderberg, M. (2021). Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs. Amsterdam, SWP. ISBN 9789088505621 
 •  Hajer, M. & Hanson. M. (2007). Open ogen in de kleurrijke klas. Bussum, Coutinho. ISBN 9789046900406  
 • Goedhart, R. (2018). Samenleren op een superdiverse school. SWP Amsterdam ISBN 9789088508141 
 • Jaspaert, K. & Frijns, C. (2017) Taal leren, van kleuters tot volwassenen. Uitgever: LannooCampus. ISBN 9789401444422 
 • Teune, R. (2015). Een klas vol kleur, omgaan met culturele diversiteit. Amersfoort, Kwintessens. ISBN 9789057883224 
 • Tjin A Djie , K. & Zwaan, I. (2015) Beschermjassen op school Assen, Koninklijke van Gorcum B.V., ISBN 9789023253655 

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs.

Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?

Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van €250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  €2.000,-  betaal je netto €1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt). Zie ook de website van de Belastingdienst.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’  

De prijs is inclusief lunches, administratie en materiaalkosten en diploma, exclusief aan te schaffen literatuur

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Data van de bijeenkomsten:

dinsdag 7 september 2021 10.00-16.00 uur  
dinsdag 5 oktober 2021 10.00-16.00 uur  
dinsdag 2 november 2021 10.00-16.00 uur  
dinsdag 30 november 2021 10.00-16.00 uur  
dinsdag 25 januari 2022 10.00-16.00 uur Voortgangsgesprekken (online)
dinsdag 8 februari 2022 10.00-16.00 uur  
dinsdag 8 maart 2022 10.00-16.00 uur  
dinsdag 5 april 2022 10.00-16.00 uur  
dinsdag 17 mei 2022 10.00-16.00 uur  
dinsdag 28 juni 2022 10.00-16.00 uur Eindgesprekken en diplomering

Minimaal 3 bijeenkomsten van 2 uur in te plannen met het eigen leerteam. 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Ada van Dalen. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.